bih.button.backtotop.text

พญ. จินธนา เกษมสุวรรณ

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู, การบำบัดความปวด

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา
- การบำบัดความปวด, โรงพยาบาลศิริราช, 2553-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Multidisciplinary Chronic Pain Management


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Thu4 16:00 - 19:0016:0019:00 Physical Medicine and Rehabilitation Center (Building A 20C)