bih.button.backtotop.text

"การตรวจยีน" ค้นหาความเสี่ยง โรคพันธุกรรม รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที

15 มิถุนายน 2565

มารับฟัง Doctor Talk Health Fair 2022 เรื่อง การตรวจยีน เพื่อค้นหาความเสี่ยง โรคพันธุกรรม รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที โดย ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล


มารับฟัง Doctor Talk Health Fair 2022 เรื่อง การตรวจยีน เพื่อค้นหาความเสี่ยง โรคพันธุกรรม รู้ก่อน ป้องกันทันท่วงที โดย ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs