bih.button.backtotop.text

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะให้การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกด้วยนวัตกรรมภายในปี พ.ศ. 2565  

พันธกิจ

มอบประสบการณ์การรักษาพยาบาลและบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรม ก้าวถึงความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ และพัฒนาทีมงานบริบาลสหสาขาวิชาที่มีคุณภาพและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์

ค่านิยม

 • ความคล่องตัว
 • นวัตกรรม
 • ความเอื้ออาทร

ปณิธานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลฯมีความรับผิดชอบในการอำนวยการให้นโยบายความปลอดภัยนั้นเป็นไปตามคำมั่นสัญญา ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ มีความรับผิดชอบในการควบคุมกำกับ ให้คำแนะนำ และให้มีการนำแผนความปลอดภัยนั้นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุผล นั่นหมายความว่าบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลฯมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลฯ เพราะความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักและเป็นกุญแจสำคัญที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

โรงพยาบาลฯ มีความเชื่อมั่นว่า:
 
 1. ความไม่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้
 2. ความผิดพลาดทุกอย่างป้องกันได้
 3. ไม่มีสิ่งใดสำคัญกับโรงพยาบาลฯมากไปกว่า “ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร”

Bumrungrad_MissionVission.jpg

ปณิธานด้านคุณภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยนำเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality และ Magnet มาเป็นกรอบ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีการประเมิน และเทียบเคียงผลการดำเนินงานของเรากับมาตรฐาน และ/หรือ เกณฑ์รับรองคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และสากล ได้แก่ JCI, HA และ CAP เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย

นโยบายสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเราให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขอนามัยขององค์กรและชุมชน

หลักการปฏิบัติ

 1. โรงพยาบาลกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล รวมทั้งทำการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบริษัทคู่สัญญาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
 2. พนักงานและบริษัทคู่สัญญาทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
 3. เราจะควบคุมดูแลกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การจัดการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 4. เราจะรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดพลังงาน รณรงค์วิธีการ Recycle
 5. เราจะทำการตรวจสอบทบทวนว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและวางแผนแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


Bumrungrad_Environmental-(1).jpg