วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ด้วยความเอื้ออาทร และยึดถือหลักคุณธรรม แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน

ค่านิยม "CoAST"

Compassion Caring 
บริบาลด้วยความเอื้ออาทร
 
เรา (โรงพยาบาล) ดูแลผู้ป่วย บุคลากรในองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเรา
ด้วยความเอื้ออาทร  
 
Adaptability, Learning, and Innovation
มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
 
เรา (โรงพยาบาล) มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ เรียนรู้ พัฒนา เผชิญรับความท้าทาย ด้วยทัศนคติเชิงบวก และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 
Safety, Quality with Measurable Results
ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ มีผลลัพธ์ที่วัดผลได้
 
เรา (โรงพยาบาล) มีการประเมินตนเองในผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย และคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่เราส่งมอบให้ผู้ป่วยของเรา รวมทัง้ ผลงานที่เราส่งมอบให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
Teamwork and Integrity
ทำงานเป็นทีมและยึดมั่นหลักคุณธรรม
 
เรา (โรงพยาบาล) ทำงานร่วมกันเป็นทีม และปฏิบัติต่อผู้ป่วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ด้วยการให้เกียรติกัน มีความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในความถูกต้อง ด้วยใจที่มีคุณธรรม
 

ปณิธานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลฯมีความรับผิดชอบในการอำนวยการให้นโยบายความปลอดภัยนั้นเป็นไปตามคำมั่นสัญญา ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ มีความรับผิดชอบในการควบคุมกำกับ ให้คำแนะนำ และให้มีการนำแผนความปลอดภัยนั้นไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุผล นั่นหมายความว่าบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลฯมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลฯ เพราะความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักและเป็นกุญแจสำคัญที่จะ
นำไปสู่ความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

โรงพยาบาลฯ มีความเชื่อมั่นว่า:

  1. ความไม่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้
  2. ความผิดพลาดทุกอย่างป้องกันได้
  3. ไม่มีสิ่งใดสำคัญกับโรงพยาบาลฯมากไปกว่า “ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร”


ปณิธานด้านคุณภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยนำเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality และ Magnet มาเป็นกรอบ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีการประเมิน และเทียบเคียงผลการดำเนินงานของเรากับมาตรฐาน และ/หรือ เกณฑ์รับรองคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และสากล ได้แก่ JCI, HA และ CAP เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย


นโยบายสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเราให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขอนามัยขององค์กรและชุมชน

หลักการปฏิบัติ

  1. โรงพยาบาลกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่สอดคล้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล รวมทั้งทำการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและบริษัทคู่สัญญาเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว
  2. พนักงานและบริษัทคู่สัญญาทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
  3. เราจะควบคุมดูแลกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น การจัดการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  4. เราจะรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดพลังงาน รณรงค์วิธีการ Recycle
  5. เราจะทำการตรวจสอบทบทวนว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและวางแผนแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง