bih.button.backtotop.text

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยมหลัก

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ และค่านิยมหลัก 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด

พันธกิจ

มอบประสบการณ์การรักษาพยาบาลชั้นเลิศ
ปรับเปลี่ยนปฏิบัติการโรงพยาบาลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  
สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อการเติบโตและความยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

inclusion โอบรับความหลากหลาย
Agility เพื่อเป้าหมายเราพร้อมปรับ
Innovation  คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
Caring ดูแลกันอย่างเอื้ออาทร

 

ปณิธานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

               บุคลากรทุกคนของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันความผิดพลาดและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลฯมีหน้าที่ในการดูแลให้นโยบายความปลอดภัยเป็นไปตามคำมั่นสัญญา ผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล ให้คำแนะนำ และจัดให้มีการนำแผนความปลอดภัยนั้นไปปฏิบัติจนบรรลุผล ซึ่งหมายความว่าบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลฯมีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลฯ และสามารถรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยปราศจากผลกระทบใดๆตามนโยบายความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักและเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความน่าไว้วางใจขององค์กร
                  โรงพยาบาลฯ มีความเชื่อมั่นว่า:
                  1. ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่า ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร
                  2. ความไม่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้
                  3. ความผิดพลาดทุกอย่าง สามารถควบคุมและป้องกันได้
 

Bumrungrad_MissionVission.jpg

ปณิธานด้านคุณภาพ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก โดยนำเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality และ Magnet มาเป็นกรอบ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม โดยมีการประเมิน และเทียบเคียงผลการดำเนินงานของเรากับมาตรฐานของเกณฑ์รับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล ได้แก่ Joint Commission International (JCI), Advanced Hospital Accreditation (AHA), Global Healthcare Accreditation (GHA) และ College of American Pathologists (CAP) รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย 

ปณิธานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเราจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขอนามัยขององค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน

หลักการปฏิบัติ

1. โรงพยาบาลจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. โรงพยาบาลจะสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาและฟื้นฟู พิทักษ์ สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
3. โรงพยาบาลจะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรและบริษัทคู่สัญญา
4. โรงพยาบาลจะร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในการพิทักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


Bumrungrad_Environmental-(1).jpg