bih.button.backtotop.text

แสดงความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

เรียนทุกท่าน
ทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจาก ผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่าน กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่านจากหัวข้อดังต่อไปนี้
 
  • ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงทางด้านบริการ พร้อมทั้งคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
  • ด้านความปลอดภัย กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบถ้าท่านพบสิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าทางเราควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงพยาบาลฯและในคลินิกต่างๆ
  • ด้านจริยธรรม ถ้าท่านพบเห็น หรือสังเกตุจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการขัดต่อจริยธรรม กรุณาแจ้งให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลฯให้ทราบ
 
แบบฟอร์มเหล่านี้รวบรวม โดยทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราทุกวัน และนำส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามและความคิดเห็นนั้นๆ ถ้าท่านต้องการให้ข้อเสนอแนะส่งถึงผู้อำนวยการบริหารของทางโรงพยาบาลฯหรือ ทางคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลฯ กรุณาระบุในแบบฟอร์มนี้
 
หากท่านต้องการให้ทางโรงพยาบาลฯตอบกลับ กรุณาตอบระบุในแบบฟอร์มนี้ด้วยเช่นกัน ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงพัฒนาของทางโรงพยาบาลฯต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 
วันที่รับบริการ* :
ท่านรับบริการที่แผนก
ประเภทของความคิดเห็น :
หัวข้อ* :
ท่านต้องการให้เราติดต่อกลับเกี่ยวกับคำแนะนำนี้หรือไม่?
อีเมล์ : *
 
ชื่อ :
นามสกุล :
สัญชาติ :
*
ท่านเป็น :
เบอร์โทรศัพท์ :
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลฯ เป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่าน ด้วยความพยายามมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของการ รักษาพยาบาลและการบริการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้ โปรดแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพ ของงาน ให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบแสดงความคิดเห็น

เลขประจำตัวผู้ป่วย :
คำนำหน้าชื่อ* :
ข้อเสนอแนะ* :