bih.button.backtotop.text

App License and Terms of Service


เงื่อนไขการให้บริการ

 

1. บทนำ


เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“เรา”) กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือผู้ป่วยของเรา (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) ­­เราเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน (“บริการ”) โดยเงื่อนไขการให้บริการนี้จะใช้สำหรับเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”)
 1. https://www.bumrungrad.com/en  
 2. https://www.vitallifeintegratedhealth.com/ 
 3. https://www.esperance.com/ 
 4. https://www.iconicpharmacy.com/  
 
นอกจากนี้บริการของเรายังรวมถึงแชทบอทด้านพันธุกรรม[DEKI1] ซึ่งจะดำเนินการผ่าน “GeneFAX” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วย (โปรดอ่านข้อ 8. เนื้อหาจากบุคคลที่สาม เพิ่มเติมด้านล่าง)

 

2. ข้อกำหนดทั่วไป


เนื่องจากการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นก่อนการเข้าใช้บริการ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หมายความว่าท่านรับทราบและยืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ของเราได้
 
ท่านยอมรับและรับทราบว่าการใช้บริการของท่าน อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่อาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ด้วย

 

3. สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร์


เพื่อให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการใช้บริการ ท่านอาจต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์ของท่าน สำหรับซอฟท์แวร์ที่เราจัดทำขึ้น เราจะให้สิทธิการใช้งานแก่ท่านโดยจะเป็นสิทธิแบบจำกัดโดยมีเงื่อนไข เป็นสิทธิเฉพาะตัว สามารถใช้ได้ทั่วโลก สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าสิทธิ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ได้เป็นสิทธิผูกขาดเฉพาะตัวของท่านและเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการตามที่อนุญาตในเงื่อนไขการให้บริการนี้เท่านั้น

 

4. การใช้บริการทั่วไป


ในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้และการใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสมัครใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ท่านรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เรานั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 
ท่านสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ได้โดยการเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม อาทิ Google Apple Facebook และ Twitter โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการรับรองความถูกต้องในตัวตนของท่าน และให้ทางเลือกแก่ท่านที่จะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา อาทิ ชื่อและอีเมลของท่าน ดังนั้น หากท่านได้ทำการอนุญาตให้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา และเราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านอันเป็นผลมาจากกลไกดังกล่าวด้วย
 
บริการที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการดังต่อไปนี้
 1. บริการค้นหาแพทย์
 2. บริการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาหรือรับบริการทางการแพทย์
 3. บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์
 4. บริการแชตบอตด้านพันธุกรรม[DEKI2] 
 5. บริการให้ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถาม
 6. การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
 7. บริการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
 8. บริการส่งข่าวสารและประกาศต่าง ๆ
 9. การเข้าถึงบันทึกการเรียกเก็บเงินของผู้ใช้งาน
 10. บริการแจ้งข้อซักถาม และ
 11. บริการอื่นใดที่เราอาจแนะนำแก่ท่าน
 
บริการบางอย่างข้างต้นจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน
 
เราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ท่าน โดยหากบริการใด ๆ ของเราเกิดหยุดชะงักเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ท่านตกลงที่จะไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ จากเราทั้งสิ้น

 

5. ข้อจำกัดสิทธิในการใช้บริการ


ท่านสามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุและแสดงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้งานดังกล่าวนั้นต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้
 
เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ระงับหรือยุติการให้บริการในส่วนใดหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาและจะแจ้งให้ท่านทราบมากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของเรา
 
ในการใช้บริการนี้ ท่านรับรองและยืนยันว่า
 1. ท่านมีอายุเกิน 20 ปีหรือบรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านได้ให้ความยินยอมท่านในการใช้บริการ
 2. ท่านเป็นบุคคล โดยเราไม่อนุญาตให้บัญชีที่ลงทะเบียนโดยบอทหรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ เข้าใช้บริการของเรา
 3. ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้บริการหรือดำเนินการขั้นตอนการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์
 4. ท่านจะต้องเป็นผู้ใช้บัญชีของท่านเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบร่วมกัน
 5. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของเรา
 6. ท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้บัญชีของท่าน
 7. ท่านจะไม่เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีอัตโนมัติใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันทางเทคนิค
 8. ท่านต้องไม่ใช้หรืออำนวยการใด ๆ ในการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ
 9. ท่านจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามในระหว่างการใช้บริการของเรา
 

6. การสื่อสารและการดำเนินการเพื่อการให้บริการ


เราจำเป็นต้องสื่อสารกับท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราแก่ท่าน ดังนั้นท่านตกลงและยินยอมให้เราส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้ท่านได้
 
นอกเหนือจากการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแล้ว เรายังอาจส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบและประกาศที่เกี่ยวกับการให้บริการซึ่งอาจรวมถึงคุณสมบัติหรือโฉมหน้าใหม่และ/หรือส่วนประกอบและข้อมูลอื่น ๆ ด้วย
 
ในบางครั้งเราอาจจัดให้มีช่องทางเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Google ได้ ทั้งนี้ท่านรับทราบว่าในการเข้าสู่ระบบผ่านผู้ให้บริการดังกล่าว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังผู้ให้บริการดังกล่าว

 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการบริการ


เรามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง และเราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามดุลยพินิจของเรา โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้รวมถึงการเพิ่มหรือลบฟังก์ชันหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วย
 
เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าการใช้บริการของท่านเป็นการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ และอาจยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หรือโดยไม่ต้องรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการนี้
 
ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยการปิดใช้งานบัญชีของท่านผ่านฟีเจอร์ยกเลิกการใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยหลังจากยุติการใช้บริการแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น โดยพิจารณาจากระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 
ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของ การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด การชดเชยค่าเสียหาย ข้อจำกัดความรับผิดและอื่น ๆ ที่โดยทั่วไปแล้ว อาจตีความหรือแปลความหมายอย่างสมเหตุสมผลว่ายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ภายหลังการยกเลิกการใช้บริการ

 

8. เนื้อหาจากบุคคลที่สาม


บริการบางอย่างของเราอาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม การที่ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เนื่องจากการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว
 
เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหากเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการภายของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ให้บริการตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน
 
เราไม่สามารถควบคุม และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเกี่ยวข้องกับเนื้อหา สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว
 
เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลที่สามที่ท่านเยี่ยมชมโดยละเอียด

 

9. การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด


บริการของเราถูกออกแบบมาด้วยความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ แต่เราไม่รับประกันทั้งกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะเจาะจงใด ๆ เกี่ยวกับบริการหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาจากการใช้งาน
 
ท่านรับทราบและตกลงว่าการให้บริการของเราได้กำหนดให้มีหรือเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเพื่อให้สามารถทำงานและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตได้ ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ตาม) เกี่ยวกับบริการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
 • การไม่ให้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่อที่ถูกต้องและใช้งานได้
 • การเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลติดต่อกลับ
 • ความล้มเหลวใด ๆ ในการดำเนินการหรือการจัดเตรียมข้อกำหนดของการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการ
 • ดำเนินการหรือใช้งานตามประสงค์ของบริการ หรือ
 • ความไม่พร้อมใช้งานของข้อมูลและ/หรืออุปกรณ์ของท่าน
ข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของเราจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ทั้งนี้ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ดำเนินการใดๆ หากไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ยิ่งไปกว่านั้น เราไม่รับประกันผลลัพธ์เฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของท่าน ซึ่งเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมด
 
การที่ท่านใช้ข้อมูลใด ๆ ที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์และ/หรือบริการถือเป็นความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษา หรือวิธีการใด ๆ ที่แนะนำโดยแพทย์ ที่ปรึกษา หรือองค์กรทางการแพทย์ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านใช้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล และหากท่านรู้สึกไม่สะดวกหรือในกรณีที่ท่านไม่ได้รับข้อเสนอแนะภายในเวลาที่เหมาะสม หรือหากมีข้อสงสัย เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยตรง
 
ท่านยอมรับความเสี่ยงของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยรับทราบและตกลงว่าท่านเข้าถึงและใช้บริการด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง และความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงใด ๆ อันเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน การไม่ละเมิด คุณภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง) จะขึ้นอยู่กับตัวท่านเองและท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมการซ่อมแซมหรือการแก้ไขด้วย
 
เราจะจัดบริการให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีให้” ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เราและบริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาตขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและ/หรือเงื่อนไขของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณภาพที่น่าพอใจ ความถูกต้องและการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 
เราและบริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาต ขอปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้มีการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ว่า
 1. ท่านจะใช้หรืออาจใช้บริการได้โดยปราศจากการแทรกแซง
 2. ฟังก์ชันและการดำเนินการใด ๆ ของการให้บริการ ที่ดำเนินการหรือจัดให้มี หรือคาดว่าจะดำเนินการหรือจัดให้มี จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน จะไม่หยุดชะงักติดขัด พร้อมใช้งาน ปลอดภัย ปราศจากข้อบกพร่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือดำเนินการหรือบรรลุผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ และ
 3. ข้อบกพร่อง จุดบกพร่อง ข้อตำหนิ ข้อผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข
 
ท่านรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือเหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าของเวลา หรือมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในบริการและฟังก์ชันที่จัดหาให้ ซึ่งบริการนั้นอาจนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความสูญเสียทางการเงิน การสูญเสีย การสูญเสียชื่อเสียง ความเสียหายทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบนำทางหรือสื่อสารของเครื่องบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การช่วยชีวิต ระบบการเงินหรือระบบอาวุธ ทั้งนี้ เราไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรใดที่เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราจะมาทดแทนหรือรับประกันได้ ดังนั้น ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านจะไม่พึ่งพาข้อมูลหรือคำแนะนำดังกล่าว

 

10. ข้อยกเว้นและการจำกัดความรับผิด


ในขอบเขตที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราและบริษัทในเครือของเรา ผู้อนุญาต ผู้รับเหมา ตัวแทน หรือบุคคลหลัก (“บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง”) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือเหตุบังเอิญ เหตุพิเศษโดยทางอ้อม ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง  หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสียการขาย รายได้หรือผลกำไร การสูญเสียชื่อเสียง การเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการปกปิด ความล้มเหลวในการส่งหรือรับข้อมูลใด ๆ  การหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความเสียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชย์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่านหรือการไม่สามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะเกิดจากความรับผิด (สัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ) และแม้ว่าเราได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
 
ความรับผิดทั้งหมดของเราต่อการเรียกร้องใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้จะจำกัดตามจำนวนเงินที่ท่านจ่ายให้เราเพื่อใช้บริการ (หรือการจัดหาบริการที่เทียบเท่าตามทางเลือกของเรา) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนเกิดเหตุแห่งการกระทำที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (U.S.$100.00)
 
เราและบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล และไม่ต้องรับผิด รับผิดชอบ หรือถือว่าเป็นการละเมิด หรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ เมื่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย โดยเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อบรรเทาเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
 
(เหตุสุดวิสัยให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน การห้ามเรือเข้าออกท่า ทุพภิกขภัย การขาดแคลน โรคระบาด การกักตัว สงคราม การกระทำการก่อสงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) การก่อการร้าย การจลาจล ความไม่สงบ ความโกลาหล การละเว้นหรือความล่าช้าโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือการถูกรบกวน การตัดขาดการติดต่อ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือการทำงานที่ผิดปกติของอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสัญญาณดาวเทียม การคมนาคม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ)
 
ข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้แม้ว่าการแก้ไขที่กล่าวถึงข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็ตาม

 

11. ลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในเนื้อหา


ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ และรับทราบว่าท่านไม่มีสิทธิในบริการของเรานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ ท่านไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย แปล ดัดแปลง ถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดึงซอร์สโค้ด เช่า อนุญาต หรือถ่ายโอนการสื่อสาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม จับภาพ ทำซ้ำ ดำเนินการ จัดการ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด แก้ไข โพสต์ ส่ง แสดงต่อสาธารณะ วางโครงร่าง เชื่อมโยง แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใด ๆ ของบริการ เนื้อหา ซอร์สโค้ดของเรา หรือซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาให้ หรือใช้บริการ เนื้อหาหรือซอร์สโค้ดบนเว็บไซต์อื่น คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอื่น หรือในสื่อใด ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือที่พัฒนาขึ้นหลังจากนี้ หรือช่วยเหลือหรือเปิดใช้หรือตั้งใจที่จะอนุญาตให้ใครก็ตามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้างต้น (เรียกแต่ละอย่างว่า “การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต”) การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของเราและ/หรือผู้ออกใบอนุญาตและผู้ให้บริการเนื้อหา และถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ โดยการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ใด ๆ ท่านอาจต้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง
 
เราไม่อ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ท่านให้ผ่านบริการ โปรไฟล์และเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด (“เนื้อหาของท่าน”) ยังคงเป็นของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเพจของท่านให้เป็น “สามารถดูแบบสาธารณะได้” หรือให้สิทธิแก่บุคคลที่สามในการเข้าถึงเนื้อหาของท่าน ท่านตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าดูเนื้อหาของท่านและอนุญาตให้เราจัดเก็บ ส่ง ใช้ และสำรองข้อมูลสำเนาเนื้อหาของท่านได้
 
นอกเหนือจากเนื้อหาของท่านแล้ว ท่านรับทราบว่าเราเป็นผู้ครอบครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในบริการแต่เพียงผู้เดียว การใช้บริการของท่านไม่ได้ทำให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการของเราหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงได้ ท่านไม่สามารถใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า หรือเนื้อหาที่เราใช้หรือจัดไว้ให้ในบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราได้
 
ท่านจะต้องปกป้องเราจากการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่บุคคลที่สามดำเนินการหรือฟ้องร้องเราโดยกล่าวหาว่าเนื้อหาของท่านหรือการใช้บริการของท่านละเมิดเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ละเมิดหรือยักยอกสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สามหรือละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ และท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราสำหรับความเสียหายใด ๆ  และค่าทนายความที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้นแก่เรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีใด ๆ ดังกล่าว โดยที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดีนั้น

 

12. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ท่านรับทราบและตกลงว่าการใช้บริการของท่าน และการส่งข้อความหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในการใช้บริการ หมายความว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของเรา
 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกใช้และเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่จะถูกจำกัดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://www.bumrungrad.com/th/privacy-policy
 
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากการสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท


เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของกฎหมาย และศาลของประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

 

14. เบ็ดเตล็ด


ในกรณีที่เราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ถือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และให้มีผลใช้บังคับใช้ต่อไป และให้ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นเงื่อนไขการให้บริการระหว่างเรา โดยให้แทนที่เงื่อนไขการให้บริการก่อนหน้านี้เกี่ยวกับบริการของเราที่ยังคงเหลืออยู่

 

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง


เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ เป็นฉบับล่าสุดและกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยท่านสามารถศึกษาได้ที่ Bumrungrad.com โดยเราอาจทำการแก้ไข ปรับปรุง หรือแทนที่เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นครั้งคราว และจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบมากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งเราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยอาจโพสต์เงื่อนไขการให้บริการใหม่ที่ Bumrungrad.com ทั้งนี้ ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

การที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ จะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่ได้แก้ไขแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดยุติการใช้บริการ

 

16. ข้อมูลการติดต่อ


หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่


 
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
33 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: [email protected]