bih.button.backtotop.text

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2533 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยผู้บริจาคจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

คณะกรรมการของมูลนิธิฯประกอบด้วย

คุณชัย โสภณพนิช     ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
คุณลินดา ลีสหะปัญญา รองประธานกรรมการ
คุณอรภรรณ บัวม่วง กรรมการและเหรัญญิก
คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
 

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

โครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

ในแต่ละปีจะมีเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตามอาการของโรคหรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี้จะมีฐานะครอบครัวที่ยากจน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาส รับการผ่าตัดมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านจำนวนผู้ป่วยเด็กที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ในแต่ละปี

จึงทำให้ยังมีเด็กที่ป่วยรอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมากและมีจำนวนสะสมมาก ขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุผลนี้เองมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม ตลอดจนความพร้อมของคณะแพทย์ ทั้งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้านการผ่าตัดหัวใจ ประกอบกับการเป็นศูนย์รับย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้ทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 735 ราย (ข้อมูล ณ 1 มิ.ย. 2559) แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโดยเฉลี่ย 650,000 บาท

ทั้งนี้โครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล การเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา ได้จนครบทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โครงการ “รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ "รักษ์ใจไทย"
 

โครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับกองทุนทอมสัน (ซึ่งมี มร.ทอมสัน ฮัง เป็นผู้สนับสนุน) ได้จัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสันออกให้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายแก่ชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 100,000 ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
 

บริการด้านสาธารณสุขการกุศล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ชาวบ้านและเด็กที่ ยากจนกว่า 10,000 คนในจังหวัดสกลนครและมุกดาหารเป็นประจำทุกปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้ริเรื่มโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเป็นการฝึกอาชีพและเพิ่มราย ได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องเข้ารับ การผ่าตัดในกรณีที่โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถให้การรักษาได้
 

สนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้

 • การให้การศึกษาแก่ชุมชน
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่สาธารณชนหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนา การประชุมทางวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และกิจกรรมอื่นๆ
 • แหล่งเงินทุนของมูลนิธิฯ
  • เงินบริจาคของผู้ป่วย บริษัท และบุคคลรายย่อย
  • การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเพื่อหาเงินทุน เช่น โครงการครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธิฯ นิทรรศการภาพเขียนศิลปะเพื่อการกุศล

ติดต่อบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์:


ขอเชิญผู้บริจาครายย่อยและองค์กรต่างๆ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน 

ช่องทางการร่วมบริจาคเงิน

 • เช็คในนาม ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”
 • โอนเงินเข้าบัญชี ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-11115-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ
 • บริจาคด้วยตัวเองที่ ล้านน้ำใจ ร้านของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น M อาคารโรงพยาบาล เปิดบริการ 9.00 – 17.00 น. ทุกวัน
 • บริจาคผ่านทางเว็บไซต์โดยคลิกที่นี่ (ยินดีรับบัตร Visa, Master Card)


เงินบริจาคได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคค
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4030002447 เลขอนุญาตที่ ต.119/2533


ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • บริจาคเงินหรือต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี โทร. 02-6671450 คุณภรณี หรือ 02-6679742 คุณนลินี
 • สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฯ โทร 02-6671398  คุณอมรรัตน์ หรือ 02-667 1389 คุณเคารพ
 
ที่อยู่
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ)
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Email: [email protected]