bih.button.backtotop.text

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2533 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมการสาธารณประโยชน์และการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลความเจริญทั่วประเทศหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้บริจาคจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

คณะกรรมการของมูลนิธิฯประกอบด้วย

คุณชัย โสภณพนิช     ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
คุณลินดา ลีสหะปัญญา รองประธานกรรมการ
คุณอรภรรณ บัวม่วง กรรมการและเหรัญญิก
คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
 

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

โครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

ในแต่ละปีจะมีเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตามอาการของโรคหรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี้จะมีฐานะครอบครัวที่ยากจน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาส รับการผ่าตัดมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านจำนวนผู้ป่วยเด็กที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ในแต่ละปี จึงทำให้ยังมีเด็กที่ป่วยรอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมากและมีจำนวนสะสมมากขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุผลนี้เองมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม ตลอดจนความพร้อมของคณะแพทย์ ทั้งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้านการผ่าตัดหัวใจ ประกอบกับการเป็นศูนย์รับย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้ทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 827 ราย (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2567) แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโดยเฉลี่ย 750,000 บาท

ทั้งนี้โครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล การเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา ได้จนครบทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โครงการ “รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ "รักษ์ใจไทย"
 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “อาสาบำรุงราษฎร์” ในกรุงเทพฯ

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครกว่า 25 ชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีกำหนดการออกหน่วยสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. โดยการร่วมมือกับ “กองทุนทอมสัน" และด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมาให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปี 2563-2564 จึงมีการงดออกหน่วยเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย) ในปี 2565-2566 ได้มีการลดเขตการให้บริการเหลือ 21 ชุมชน เนื่องจากบางชุมชนมีการเวนคืนพื้นที่ 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน มุกดาหาร

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตะกร้าจักสานจากเส้นพลาสติก ซึ่งเป็นหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านใน อ. นิคมคำสร้อย และ อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร โดยมีการสั่งตะกร้าจักสานเพื่อใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำภายในห้องพักผู้ป่วย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้ชาวบ้านในช่วงหลังฤดูทำไร่ทำนา โดยปัจจุบันชาวบ้าน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานที่มีคุณภาพสูงขึ้น งานละเอียด ประณีต งดงามมากขึ้น จนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป ส่งผลทำให้เกิดการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นตามลำดับ จึงเป็นส่วนสำคัญที่โรงพยาบาลฯ ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มนี้ให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้อย่างพอเพียง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
 

การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มูลนิธิฯ มีการพิจารณาให้การสนับสนุนแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ ตามโครงการที่มีการดำเนินการในแต่ละช่วงปี

การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่สาธารณชนตามโอกาสที่เหมาะสมเป็นประจำ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนในชุมชน การจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผ่านทางช่องทางของโรงพยาบาลฯ และทางสื่อมวลชน
 

โครงการรักษ์ใจไทย

 

FromThenTillNow.jpg

เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้


ติดตามเรื่องราวชีวิต จากวันนั้น...ถึงวันนี้ ของน้องเพิร์ท ที่ได้รับการช่วยเหลือผ่าน “โครงการรักษ์ใจไทย” มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ทาง คลิก


Layout-CSR-10-ขาวสารบำรงราษฎร_Thumbnail.jpg


เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

ติดตามเรื่องราวชีวิต น้องแยม อายุ 9 เดือน จากจังหวัดลพบุรี มีผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วตั้งแต่แรกเกิด
ได้ถูกรับไว้ใน “โครงการรักษ์ใจไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ได้ทาง คลิก


Layout-CSR-11-ขาวสารบำรงราษฎร_Thumbnail.jpg

เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

ติดตามเรื่องราวชีวิต น้องยะมีรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง และต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กฯ ได้ทาง คลิกLayout-CSR-12-ขาวสารบำรงราษฎร_Thumbnail.jpg

เนื้อหาและภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ช่วยเหลือน้องปุ๊กปิ๊ก โดยมี นพ. ปรีชา เลาหคุณากร กุมารแพทย์ หัวใจ เป็นผู้ดูแล  และได้รับการผ่าตัดแก้ไขระบบเส้นเลือด (Arterial Switch) ด้วยความปลอดภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

แหล่งเงินทุนของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคของผู้ป่วย องค์กร บริษัท และบุคคลรายย่อย
 

ช่องทางการร่วมบริจาคเงิน

  1. ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) โดยสแกน QR Code นี้ จาก App Mobile Banking ธนาคารพาณิชย์ของท่าน

QR_bumrungrad_foundation-(3).png

  1. บริจาคด้วยตัวเองที่ ล้านน้ำใจ ร้านของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น M อาคาร B (อาคารโรงพยาบาล) เปิดบริการ 9.00 – 17.00 น. ทุกวัน
  2. เช็คในนาม ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”
  3. โอนเงินเข้าบัญชี ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-11115-7 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ


เงินบริจาคได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคค

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-994-000-00247-5  เลขอนุญาตที่ ต.119/2533


ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

  • บริจาคเงินหรือต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี คุณอรทัย โทร. 02 011 5006 คุณภรณี โทร. 02 2011 5049
  • สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมสนับสุนโครงการฯ คุณจุฬาลักษณ์ โทร. 084 751 2483 อีเมล [email protected]
 
ที่อยู่

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33
สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
ล้านน้ำใจ ร้านของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 02 011 4757