bih.button.backtotop.text

รักษ์ใจไทยโครงการรักษ์ใจไทย

 
รักษ์ใจไทย
 
 

โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 
ในแต่ละปีจะมีเด็กไทยที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดประมาณ 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตามอาการของโรค หรือมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนี้จะมีฐานะครอบครัวที่ยากจน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโครงการหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสรับการผ่าตัดมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านจำนวนผู้ป่วยเด็กที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ในแต่ละปี จึงทำให้ยังมีเด็กที่ป่วยรอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมากและมีจำนวนสะสมมากขึ้นในแต่ละปี 
 
ด้วยเหตุผลนี้เองมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม ตลอดจนความพร้อมของคณะแพทย์ทั้งในด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยด้านการผ่าตัดหัวใจประกอบกับการเป็นศูนย์รับย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้ทุ่มเทและอุทิศแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ จึงได้ริเริ่มโครงการ "รักษ์ใจไทย" เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 735 ราย 
 
รักษ์ใจไทย มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ทั้งนี้ โครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษาให้ทั้งหมด นับตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล การเดินทาง ค่าอาหาร รวมทั้งการจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
โครงการ "รักษ์ใจไทย" เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 
 
 
ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ "รักษ์ใจไทย" ได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม "มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์" หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4030002447 เลขอนุญาตที่ ต.119/2533