bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast EP.21 กระจกตา รู้จัก ดูแล ไม่แย่จนต้องผ่าตัด

มารับฟังเรื่องราวของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยรูปแบบไหน เปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง รวมถึงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าหากไม่อยากให้กระจกตามีปัญหา
มารับฟังเรื่องราวของการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ว่ามีขั้นตอนอย่างไร ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยรูปแบบไหน เปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง รวมถึงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ควรหลีกเลี่ยง ถ้าหากไม่อยากให้กระจกตามีปัญหา

 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs