bih.button.backtotop.text

ป้องกันโรคติดต่อ…ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อได้ง่าย ผู้เดินทางจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ ซึ่งวัคซีนสำหรับผู้เดินทางที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 

1. วัคซีนที่ควรได้รับประจำ เป็นวัคซีนพื้นฐานที่กำหนดไว้ของแต่ละประเทศ ซึ่งวัคซีนพื้นฐานของประเทศไทย ได้แก่

 


2. วัคซีนที่แนะนำให้รับก่อนเดินทาง โดยพิจารณาจากความชุกของโรคหรือความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในสถานที่ที่จะเดินทางไป เช่น


3. วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนเข้าบางประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เหลืองและวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศกำหนดให้ฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเข้าประเทศบางประเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เหลือง และเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เหลืองแพร่ระบาดจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในประเทศอื่น ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เพราะเป็นข้อกำหนดในการเดินทางให้เข้าประเทศ


วัคซีนไข้เหลือง เป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ให้ฉีด 1 ครั้งและฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้วัคซีนแก่ผู้เดินทางทุกคนที่อายุมากกว่า 9 เดือน ที่จะเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ ประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ การใช้วัคซีนนี้ในประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ควรพิจารณาให้วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น 1 ครั้ง ให้แก่ผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้

  • ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้องได้รับวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน และไม่เกิน 2 ปี โดยต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
  • แนะนำผู้เดินทางไปอยู่หรือทำงานในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Meningitis belt)
  • แนะนำให้ฉีดในนักท่องเที่ยวที่ไม่มีม้าม เช่น ตัดม้าม หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โรคพิษสุราเรื้อรังหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เรียบเรียงโดย ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs