bih.button.backtotop.text

ผู้สูงอายุลืมรับประทานยา…ทำอย่างไร

หลังจากรับยามาแล้ว ผู้ดูแล และผู้สูงวัยจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากลืมกินยา เนื่องจากยาบางชนิดให้รับประทานทันทีที่นึกได้ ซึ่งยาบางชนิดอาจต้องรอรับประทานมื้อถัดไปหลังจากรับยามาแล้ว ผู้ดูแล และผู้สูงวัยจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากลืมกินยา เนื่องจากยาบางชนิดให้รับประทานทันทีที่นึกได้ ซึ่งยาบางชนิดอาจต้องรอรับประทานมื้อถัดไป การลืมกินยายังส่งผลต่อการรักษาโรค และเพื่อป้องกันการลืมกินยาของผู้ป่วยสูงที่สูงวัย เราไปฟังข้อมูลจาก ผศ.พญ. ศุภกัญญา วงศ์รักษ์พานิช  กันค่ะ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs