bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast EP 13: รู้ทันสัญญาณเตือน ก้อนที่ต่อมไทรอยด์

20 กรกฎาคม 2564

ภาวะ “ก้อนที่ต่อมไทรอยด์” ปล่อยไว้นานวัน อาจกลายเป็นมะเร็งได้ อีกหนึ่งโรคร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
ภาวะ “ก้อนที่ต่อมไทรอยด์” ปล่อยไว้นานวัน  อาจกลายเป็นมะเร็งได้ อีกหนึ่งโรคร้ายที่ไม่ควรมองข้าม 
 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png

Related Health Blogs