bih.button.backtotop.text

โรคกระจกตาย้วย หรือกระจกตาโก่ง

โรคของกระจกตาโก่งหรือโรคกระจกตาย้วยแปลว่าเรียกง่ายๆว่ากระจกตาป้อแป้ ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่องของสายตาสั้น สั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งต่อมาก็จะมีสายตาเอียง เอียงมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งควรมาพบจักษุแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งการรักษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการขอผู้ป่วย
โรคของกระจกตาโก่งหรือโรคกระจกตาย้วยแปลว่าเรียกง่ายๆว่ากระจกตาป้อแป้ 
ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมาด้วยเรื่องของสายตาสั้น สั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งต่อมาก็จะมีสายตาเอียง เอียงมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งควรมาพบจักษุแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งการรักษามีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับอาการขอผู้ป่วย

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs