bih.button.backtotop.text

ศูนย์จักษุ

Layout-Eye-Center-Solid_Eye-Center-TH.png Layout-Eye-Center_Cataracts-TH.png Layout-Eye-Center_Normal-vision-TH.png Layout-Eye-Center_A-condition-of-the-eyelids-and-eye-sockets-TH.png
Layout-Eye-Center_Strabismus-aka-Crossed-Eyes-TH.png Layout-Eye-Center_Corneal-Transplantation-TH.png Layout-Eye-Center_Glaucoma-TH.png Layout-Eye-Center_The-Retina-and-the-Vitreous-TH.png
ข้อมูลศูนย์

คำกล่าวว่า “ดวงตาเปรียบเสมือนของขวัญที่ทำให้เราสามารถมองเห็นความงามและความมหัศจรรย์ของชีวิต” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตาที่เราไม่ควรละเลย อย่างไรก็ตามจากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าประชากร 2.2 พันล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลกมีความบกพร่องทางการมองเห็น และในจำนวนนี้ กว่า 50% เป็นปัญหาที่สามารถป้องกันหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข

เห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญในแต่ละด้าน (Sub-specialties) ของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาทุกโรคเกี่ยวกับดวงตาในทุกช่วงวัย ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มอาการทั่วไปจนถึงกลุ่มอาการที่ซับซ้อน รวมถึงผู้ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อใบหน้าและดวงตาอย่างรุนแรง โดยมีอัตราความสำเร็จของการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคตาโดยเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลหรือมากกว่า 90% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติของศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Virtual Book : คู่มือการดูแลสุขภาพดวงตา


Layout-Center-Virtual-Book-Banner_Eye-Excellence-CTA-Banner-1200x255-TH.png

 

 • การดูแลรักษาด้วยมาตรฐานระดับสากล ได้คุณภาพปลอดภัยเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศ
 • การทำงานเป็นทีมอย่างสอดประสาน ไร้ร้อยต่อ ทีมจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน (sub-specialties) อย่างครอบคลุม เช่น จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคกระจกตา โรคจอตาและน้ำวุ้นตา โรคของกล้ามเนื้อตา เนื้อเยื่อรอบดวงตาและเบ้าตา โรคตาเด็ก ศัลยกรรมตกแต่งทางตา
 • มีศักยภาพในการรักษาโรคตาที่ยากและซับซ้อน โดยทีมจักษุแพทย์จะทำงานร่วมกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางของศูนย์อื่นๆ อย่างใกล้ชิด เช่น แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทวิทยา กุมารแพทย์
 • มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับยาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็ก (low-dose atropine eyedrops) ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำการวิจัยเพื่อให้ได้ยาที่มั่นไจได้ในประสิทธิภาพและความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนใดๆ

EYE-TH-(1).jpg
 

สถิติคุณภาพและความสำเร็จในการรักษาในปี 25651.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg

น้องนนท์-ธนนท์ แชร์ประสบการณ์การรักษาภาวะสายตาสั้นและเอียงด้วยวิธี ReLEx SMILE
 

 • การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก           
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
 • การผ่าตัดตาทุกชนิด
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม ,การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
 • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา
 • การเปลี่ยนกระจกตาดำ
 • การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 • การเลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติ ได้แก่ เลสิก พีอาร์เค และรีเลกส์ สมายล์
 • การผ่าตัดโรคตาด้วยการใช้เครื่องมือและเทคนิคที่ชั้นสูงเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและดำเนินการผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำขึ้น
  • OCT แบบบูรณาการด้วยกล้องจุลทรรศน์ (OCT-Angiography) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แสงเพื่อสร้างภาพสามมิติของโครงสร้างภายในตาซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคตาที่เกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดเช่นโรคตาเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
  • ระบบวิเคราะห์การหักเหของแสง Optiwave (ORA):   เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แพทย์ปรับแผนการตัดกระจกเลนส์หรือเลนส์ตาให้ตรงตามความจำเป็น ซึ่งช่วยลดความคลาดเคลื่อนและเพิ่มความแม่นยำในผลการผ่าตัด    
  • ระบบแนะนำภาพ VERION เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแพทย์ในการวางแผนและดำเนินการผ่าตัดตา โดยระบบจะช่วยตรวจสอบและระบุตำแหน่งของส่วนสำคัญในตา เช่น จุดสำหรับการตัดกระจกเลนส์หรือเลนส์ตา นี้ช่วยในการลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินการผ่าตัด
 • 13 ห้องรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและล้ำสมัย
 • การทดสอบสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • การตรวจวัดสายตาอัตโนมัติ
 • การวัดความดันในตา
 • การทดสอบสนามวิทยาสายตา
 • การวัดขนาดของตา; IOLMaster, ARGOS
 • เคอราโตมิเตอร์ สำหรับวัดความโค้งของกระจกเลนส์
 • กล้องฟันดัส
 • การทดสอบความเข้มแสงทางตาแบบโคเออเรนซ์ทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลังของตา
 • อัลตราซาวนด์
 • กล้องจุลทรรศน์สเปกคูลาร์สำหรับการประเมินเซลล์กระจกตา
 • การทดสอบสีสารฟลูออรีซีนและอินโดไซยีนกรีน
 • เครื่องเลเซอร์สำหรับโรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก และภาวะตาแห้ง

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก
จักษุวิทยา - ต้อหิน

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - คอนแทคเลนส์

ดูประวัติ

รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - ต้อกระจก
จักษุวิทยา - ต้อหิน

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - ต้อกระจก
จักษุวิทยา - ต้อหิน

ดูประวัติ

รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - จักษุวิทยาเด็กและแก้ไขตาเขตาเหล่ในเด็กและผู้ใหญ่

ดูประวัติ

รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - จักษุวิทยาเด็กและแก้ไขตาเขตาเหล่ในเด็กและผู้ใหญ่

ดูประวัติ

น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - จักษุวิทยาเด็กและแก้ไขตาเขตาเหล่ในเด็กและผู้ใหญ่

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์จักษุ
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  นอกเวลาทำการ
  ติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

Location

 • ศูนย์จักษุ
  อาคาร A ชั้น 18
คะแนนโหวต 9.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 302 คน

Related Health Blogs