ผศ.พญ ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, กระจกตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา
- Cornea, External Diseases, Uveitis and Refractive Surgery,
Proctot Foundation, University of California San Francisco, USA, 1997
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Corneal Surgery
- Cataract Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sun116:00 - 19:0016:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)