น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2531
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- อาการตาเหล่หรือตาเข
- โรคตาในเด็ก
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Eye Children Center (BIC 17C)
Wed413:00 - 18:0013:0018:00Eye Children Center (BIC 17C)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Eye Children Center (BIC 17C)