bih.button.backtotop.text

การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

ช่องน้ำวุ้นตา หรือ vitreous cavity เป็นช่องที่อยู่บริเวณส่วนหลังของลูกตา บรรจุน้ำวุ้นตา (vitreous) ซึ่งมีลักษณะใสคล้ายเจล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอประสาทตาและช่วยพยุงลูกตาให้คงรูป

การฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา (Intravitreal Injection) เป็นการฉีดยาเข้าในช่องน้ำวุ้นตาโดยตรง เพื่อรักษาโรคของจอประสาทตาบางประเภท ได้แก่ จุดภาพชัดเสื่อมชนิดเปียกในผู้สูงอายุ ภาวะจอตาบวมเนื่องจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา หลอดเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตัน ภาวะหลอดเลือดผิดปกติที่จอตา ภาวะติดเชื้อในลูกตา เป็นต้น เพื่อลดอาการตามัว มองภาพบิดเบี้ยวหรือมีจุดมืดในบางบริเวณของภาพ และลดโอกาสสูญเสียสายตาของผู้ป่วย โดยในปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษาหลายชนิด ขึ้นอยู่กับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย

เหตุผลในการรักษา
  1. ผู้ป่วยที่มีจุดรับภาพเสื่อมตามอายุชนิดที่มีการสร้างหลอดเลือดผิดปกติ หรือที่เรียกว่าชนิดเปียก (neovascular age–related macular degeneration (AMD) or wet age–related macular degeneration (AMD))
  2. ผู้ป่วยที่มีการบวมของจุดภาพชัดของจอตาเนื่องจากโรคเบาหวาน (diabetic macular edema: DME)
  3. ผู้ป่วยที่มีการบวมของจุดภาพชัดของจอตาเนื่องจากหลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน (macular edema secondary to retinal vein occlusion: RVO) ซึ่งอาจมีการอุดตันที่แขนงเส้นเลือดดำ (branch retinal vein occlusion) หรือที่หลอดเลือดดำใหญ่ในจอตา (central retinal vein occlusion) ก็ได้
  4. ผู้ป่วยที่มีการสร้างหลอดเลือดงอกใหม่ผิดปกติที่บริเวณจุดภาพชัดของจอตา เนื่องมาจากภาวะสายตาสั้นมาก (pathologic myopia) หรือจากการมีอุบัติเหตุต่อลูกตา หรือไม่ทราบสาเหตุ
  5. ภาวะตาอักเสบหรือติดเชื้อในลูกตา เช่น ม่านตาอักเสบ ติดเชื้อในลูกตาหลังอุบัติเหตุหรือหลังการผ่าตัดตา ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อจากส่วนอื่นของร่างกายแล้วกระจายมาที่ลูกตา
สามารถลดการบวมของจอตา ลดความรุนแรงของโรค ช่วยให้ระดับการมองเห็นคงที่หรือดีขึ้น และลดโอกาสสูญเสียการมองเห็นของผู้ป่วย ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

 
  1. ผู้ป่วยจะได้รับการทำความสะอาดดวงตาและผิวหนังรอบๆ ดวงตา และได้รับการคลุมหน้าและบริเวณรอบๆ ดวงตา
  2. แพทย์จะใส่อุปกรณ์ที่ช่วยในการเปิดตาเพื่อป้องกันการกะพริบตาและป้องกันการติดเชื้อ
  3. แพทย์จะทำการฉีดยาเข้าในส่วนของตาขาว ท่านอาจรู้สึกเหมือนมีแรงกดเล็กน้อยระหว่างการฉีดยา
  1. ห้ามน้ำเข้าตาหลังฉีดอย่างน้อย 1-3 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ห้ามขยี้ตาและระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
  2. อาการแสดงที่ควรปรึกษาแพทย์ทันที ได้แก่ อาการปวดตา ตาแดง มีขี้ตา อาการตามัวลงหลังการฉีดยา และควรตรวจตามนัดตามแผนการรักษา
ความดันลูกตาสูงขึ้น การติดเชื้อในลูกตา อาจมีอาการปวดตา ตาแดงเล็กน้อยได้ หากมีอาการรุนแรง มีขี้ตาหรือตามัวลงมาก ต้องรีบพบจักษุแพทย์โดยด่วน

 
จักษุแพทย์อาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสม เช่น เลเซอร์ หรือผ่าตัด แล้วแต่ชนิดและความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งอาจแตกต่างกันไป
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

Related Packages

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs