รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical Glaucoma and Surgery, New York Eye and Ear Infirmary, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
- Glaucoma Research, New York Eye and Ear Infirmary, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
ตำแหน่งทางวิขาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Chief, Glaucoma Unit Dept of Ophthalmology Faculty of Medicine, Thammasat University
- Committee, Thai Glaucoma Society
- Executive Committee, The Royal College of Ophthalcologists of Thailand
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Glaucoma, Cataract, Femtosecond laser cataract surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cataract surgery, Femtosecond laser cataract surgery, complicated cataract surgery
- Advanced technology intraocular lens implantation
- Customized intraocular lens implantation for the best vision
- Glaucoma Laser, Surgery and complicated glaucoma surgery
- The best quality of life in glaucoma patients
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)