ผศ.พญ ลลิดา ปริยกนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2523
การศึกษาหลังปริญญา
- Cornea and External Eye Diseases, Moorfields Eye Hospital, UK, 1984
- Cornea and External Eye Diseases, Wills Eye Hospital, USA, 1990
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cataract Surgery
- Refractive Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 19:0017:0019:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)