รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- Glaucoma Fellowship, University of British Columbia, BC., Canada, 1992
- Japan Ophthalmologist Association Fellowship, Dokkyo University, Japan, 1993
- Visiting Fellowship, Bascom Palmer Eye Institute, Florida, USA, 1993
- New York Eye and Ear Infirmary, New York, 1994
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Ophthalmology, Chulalongkorn Universiy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cataract and Complicated cataract surgery
- Glaucoma
- Iris reconstruction
ตารางตรวจ
Day Time Location
Thu517:00 - 21:0017:0021:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri617:00 - 21:0017:0021:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sun114:00 - 20:0014:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)