รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2520
การศึกษาหลังปริญญา
- Strabismus, University of Freiburg, Germany, 2523-2524
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pediatric Ophthalmology
- Strabismus
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Eye Center (BIC 18th Floor)