bih.button.backtotop.text

การวัดลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์

ลานสายตา (Visual Field) คือ บริเวณหรือพื้นที่ทั้งหมดที่ตาสามารถมองเห็นได้ในด้านข้างหรือรอบๆ ที่ตาสามารถมองเห็นได้กว้างในขณะที่ตายังมองที่จุดตรงกลาง โดยปกติลานสายตาของตาข้างหนึ่งสามารถมองเห็นได้กว้าง 60 องศาด้านจมูก 100 องศาด้านหางตา 60 องศาด้านบน และ 75 องศาด้านล่าง

จุดประสงค์ในการตรวจ
การวัดลานสายตาเป็นการประเมินความสามารถในการทำงานของเส้นประสาทตาและความกว้างในการมองเห็นของตาแต่ละข้างทั้งบริเวณตรงกลางจุดรับภาพและบริเวณด้านข้าง นอกเหนือไปจากการตรวจวัดความชัดเจนในการมองเห็น เช่น กรณีการขอใบอนุญาตขับรถ การประเมินภาวะทุพพลภาพของการมองเห็น และเป็นการตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยทางระบบประสาทของตาและสมอง
 

1.    โรคต้อหิน

2.    โรคของจอประสาทตา

3.    โรคของเส้นประสาทตา

4.    โรคของระบบสมองส่วนที่รับรู้การมองเห็น เช่น โรคเนื้องอกของสมองบางชนิดที่ทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทตา เป็นต้น

การตรวจนี้ไม่เจ็บ ไม่มีอุปกรณ์สัมผัสตา ไม่มีการหยอดตาอื่นๆ นอกจากน้ำตาเทียมในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตาแห้ง อย่างไรก็ดีในการตรวจครั้งแรกผู้ป่วยอาจไม่คุ้นเคย ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตรวจ ซึ่งจักษุแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยมีการทำซ้ำในนัดครั้งต่อไปเพื่อมาเปรียบเทียบกับการตรวจในครั้งแรก โดยส่วนใหญ่การตรวจครั้งที่ 2 และ 3 ผลตรวจจะดีขึ้นกว่าครั้งแรกเนื่องจากผู้ป่วยเริ่มชำนาญในการทำการตรวจ
 
การตรวจสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของลานสายตาระยะแรกได้ ซึ่งผู้ป่วยมักไม่สามารถสังเกตอาการได้หรือไม่มีอาการแสดงใดๆ
 

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs