bih.button.backtotop.text

การปลูกถ่ายกระจกตาคืออะไร

การปลูกถ่ายกระจกตา จะทำให้กรณีที่กระจกตาไม่ดี คำว่ากระจกตาไม่ดีแปลว่ากระจกตาพิการ แปลว่าความใสของกระจกตาที่ควรจะต้องมี เนื่องจากเซลล์ชั้นในทำหน้าที่ในการดูดน้ำทำให้กระจกตาใสแจ๋ว มันทำหน้าที่เสียไปหรือกระจกตาฝ้า เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความฝ้าออกมา เพื่อทำให้กระจกตาใส
การปลูกถ่ายกระจกตา จะทำให้กรณีที่กระจกตาไม่ดี คำว่ากระจกตาไม่ดีแปลว่ากระจกตาพิการ แปลว่าความใสของกระจกตาที่ควรจะต้องมี เนื่องจากเซลล์ชั้นในทำหน้าที่ในการดูดน้ำทำให้กระจกตาใสแจ๋ว มันทำหน้าที่เสียไปหรือกระจกตาฝ้า เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความฝ้าออกมา เพื่อทำให้กระจกตาใส

การปลูกถ่ายกระจกตาแบ่งง่ายๆเป็น 2 วิธี ถ้ามันขุ่นทุกชั้นหรือการทำงานไม่ดี เราก็เอาออกทั้งยวงและเอากระจกตาที่มีความหนาแบบเดียวกันและมีทุกชั้นใส่เข้าไปแทนที่เป็นการปลูกถ่ายทุกชั้น ในกรณีที่กระจกตาบางส่วนที่เสียไป เราก็ปลูกถ่ายเฉพาะบางชั้น


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs