bih.button.backtotop.text

วัคซีนสำหรับลูกน้อย

วัคซีนที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า วัคซีนพื้นฐาน ได้แก่
 • วัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค ให้ตั้งแต่แรกเกิด
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน ขวบครึ่ง และสามถึงสี่ขวบ
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ให้พร้อมกับวัคซีนป้องกันโปลิโอ คือ เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน ขวบครึ่ง และสามถึงสี่ขวบ อาจให้กระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 11-12 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ให้ 3 ครั้ง ตั้งแต่แรกคลอด อายุหนึ่งถึงสองเดือน และอายุ 6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้เมื่ออายุ 1 ขวบ และอาจให้กระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ขวบ
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ ให้เมื่ออายุ 1 ขวบ และให้กระตุ้นอีกครั้ง 3-12 เดือนถัดไป
 
วัคซีนที่อยู่นอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า วัคซีนเสริม ได้แก่
 • วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ H. influenza type B (HIB) ให้เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน และกระตุ้น 1 ครั้งช่วงอายุ 12-15 เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบขึ้นไป 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือนถึง 1 ปี
 • วัคซีนป้องกันโรคสุกใส ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบขึ้นไป และอาจให้กระตุ้นอีกครั้งช่วง 4-6 ขวบ
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนป้องกันโรคจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae หรือที่เรียกว่า วัคซีนไอพีดี ให้ได้เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน และกระตุ้นเมื่ออายุ 1 ขวบ
 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโรตาไวรัสที่ทำให้เกิดท้องเสีย เป็นวัคซีนแบบหยอดทางปาก ให้ 2 หรือ 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน
 
วัคซีนทั้งหมดที่กล่าวมา ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม ล้วนเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ มีผลข้างเคียงต่ำและไม่รุนแรง กุมารแพทย์อยากให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนครบทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ตัวเด็กเอง และลดปัญหาการระบาดในครอบครัว ในโรงเรียน และในชุมชน
 
หากลูกน้อยยังไม่ได้รับวัคซีนบางตัวที่กล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อขอรับวัคซีนเพิ่มเติมได้ หากลูกไม่ได้วัคซีนตามกำหนดนัด เช่น วัคซีนบางตัวต้องฉีด 2 ครั้ง แต่พ่อแม่ลืมพามา ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง ก็ให้พามารับได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มตั้งต้นฉีดเข็มที่ 1 ใหม่อีก
 
สำหรับเด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น เป็นหวัด ไอ แต่ไม่มีไข้ สามารถมารับวัคซีนได้ตามนัด
 
ทั้งนี้ วัคซีนบางตัว หลังจากฉีดแล้วอาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด หรือมีไข้ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถให้ยาลดไข้ตามที่แพทย์สั่ง และเช็ดตัวลดไข้หากไข้สูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้จะอยู่ไม่นานเกิน 2 วัน
 
เรียบเรียงโดย พญ.สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร กุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs