bih.button.backtotop.text

การบริการสุขภาพที่แตกต่างของคลินิก Pride

ที่คลินิก Pride โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เราพร้อมที่จะดูแลผู้รับบริการอย่างครอบคลุมในทุกมิติทางสุขภาพและตลอดเส้นทางชีวิตของผู้รับบริการ รวมถึงคู่รักและครอบครัว เราให้การดูแลรอบด้านตั้งแต่การให้คำปรึกษา การป้องกันโรค การวินิจฉัย การรักษาและตลอดจนการติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่เต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

 
ดูแลอย่างใส่ใจครอบคลุมทุกมิติด้วย primary care physician
แพทย์ primary care physician ของคลินิก Pride จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวในการดูแลผู้รับบริการ โดยยึดหลักการ 4C เป็นหัวใจหลักในการดูแลผู้รับบริการดังนี้
  • 1C  First Contact Care แพทย์ประจำตัวจะเป็นแพทย์ด่านแรกในการพบผู้รับบริการทุกราย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทุกเพศ ทุกวัย และทุกปัญหาในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ
  • 2C  Continuity of Care แพทย์ประจำตัวให้การดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่มิติการดูแลรักษา มิติทางด้านข้อมูลและมิติทางความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการและครอบครัว
  • 3C Comprehensive Care แพทย์ประจำตัวให้การดูแลผู้รับบริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่การดูแลรักษา การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  • 4C Coordination of Care แพทย์ประจำตัวทำหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการ เช่น แพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด เภสัชกรและนักโภชนาการ


การออกแบบสภาพแวดล้อมของคลินิก Pride ที่เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ
เราตระหนักดีว่าบุคคลหลากหลายทางเพศอาจเคยประสบกับการถูกเลือกปฏิบัติในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร พร้อมโอบรับบุคคลหลากหลายทางเพศ ตั้งแต่การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความละเอียดอ่อน ปฏิบัติต่อบุคคลหลากหลายทางเพศอย่างให้เกียรติและเป็นมิตร

 
การประสานงานอย่างไร้รอยต่อกับสถานพยาบาลอื่น
ในกรณีผู้รับบริการต้องการย้ายการรักษาไปยังสถานพยาบาลอื่น เช่น ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติและต้องการย้ายการรักษาไปยังไปยังประเทศของตน คลินิก Pride มีบริการในการช่วยจัดเตรียมสรุปข้อมูลการรักษาในปัจจุบัน พร้อมทั้งช่วย ประสานงานกับสถานพยาบาลที่จุดหมายปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยต่อไป


คลินิก Pride เต็มใจที่จะให้การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในแบบที่คุณเป็น เรายินดีให้คำปรึกษาในทุกปัญหาหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนทุกข้อสงสัย เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับบริการสุขภาพเพื่อให้เป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่ดีที่สุด (be the best version of yourself) นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs