bih.button.backtotop.text

ใครควรได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา

ผู้ที่ควรได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาคือพวกที่มีปัญหาที่กระจกตาหรือกระจกตาพิการ ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกชั้น เราสามารถปลูกถ่ายเฉพาะชั้นขึ้นอยู่กับว่าพญาธิสภาพเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหน การผ่าตัดกระจกตาเฉพาะชั้น มีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มาก เพราะเป็นการผ่าตัดที่ชั้นบาง ๆ เล็ก ๆ ปลิวได้เล็ก ๆ ประมาณ 10 ไมครอนเพราะฉะนั้น ทีมแพทย์ในการผ่าตัดเฉพาะชั้นมีความสำคัญมาก


 
ผู้ที่ควรได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาคือพวกที่มีปัญหาที่กระจกตาหรือกระจกตาพิการ 
ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกชั้น เราสามารถปลูกถ่ายเฉพาะชั้นขึ้นอยู่กับว่าพญาธิสภาพเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหน การผ่าตัดกระจกตาเฉพาะชั้น มีความจำเป็นที่จะต้อง ใช้ทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มาก เพราะเป็นการผ่าตัดที่ชั้นบาง ๆ เล็ก ๆ ปลิวได้เล็ก ๆ ประมาณ 10 ไมครอนเพราะฉะนั้น ทีมแพทย์ในการผ่าตัดเฉพาะชั้นมีความสำคัญมาก


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs