bih.button.backtotop.text

นพ. นาวิน จิตเทศ

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ป้องกัน (คลีนิกสุขภาพพนักงาน)

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2543
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2550


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
NO OPD CLINIC