นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 2528
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- โรคติดเชื้อ, University of Rochester, New York, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคเอดส์, Sexually Transmitted Diseases and General Infectious Diseases
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat708:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)