bih.button.backtotop.text

ผศ.พญ. สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง

ความชำนาญการ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ภาษา

ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2510
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยา-รังสีรักษา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2517
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, University of Cincinnati, ประเทศสหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การรักษามะเร็งโดยไม่ผ่าตัดเอาอวัยวะออก เพื่อยังคงคุณภาพของชีวิต โดยการฝังแร่ และฉายรังสีโดยเทคนิคต่าง ๆ เช่น 3D – CRT, IMRT, VMAT


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 09:00 - 16:0009:0016:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)
Tue2 09:00 - 16:0009:0016:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)
Wed3 09:00 - 16:0009:0016:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)
Thu4 09:00 - 16:0009:0016:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)
Fri5 09:00 - 16:0009:0016:00 Horizon Cancer Center (Building B 3rd Floor)

Article by this doctor