ผศ.พญ พนิดา ดุสิตานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2509
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2533
- MRCP (UK), DCH (London), 2521
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, The Brooklyn-Cumberland Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2515
- MRCP (UK), DCH (London), 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Pediatric Nephrology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Pediatric Nephrology and General Pediatrics
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Wed408:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17B)