นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2532
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534, Recertified 2544, Recertified 2554
การศึกษาหลังปริญญา
- กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ในเด็ก, St. Louis Children's Hospital, Washington University, สหรัฐอเมริกา, 2532-2534
- กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ในเด็ก, University of Virginia Hospital, สหรัฐอเมริกา, 2535-2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- โรคหืด และโรคภูมิแพ้-ภูมิคุ้มกันวิทยา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15C)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15C)