ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2522
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Contact Lens and Low Vision Aids
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon216:00 - 18:0016:0018:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed416:00 - 18:0016:0018:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri616:00 - 18:0016:0018:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat713:00 - 15:0013:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)