พ.ต.อ.นพ. สุเทพ พัชรตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2533
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2536
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2539
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Laparoscopic Urology Surgery
- Robotic assisted urology Surgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)