ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา
- Infectious Disease, Saint Joseph Hospital, VA Medical Center, Creighton University, Omaha, Nebraska, สหรัฐอเมริกา, 2530-2532
ตำแหน่งและสถาบันทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2526-2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ: โรคติดเชื้อในเขตร้อน, โรคเอช ไอ วี, โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, โรคของนักท่องเที่ยว, ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, โรคติดเชื้อทั่วไป
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 13:0008:0013:00Medical Clinics (BIC 15A)