ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

 
ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่มักกังวลและไม่มั่นใจผลจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น กลัวความเจ็บปวด กลัวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไม่ได้ จึงทนอยู่กับอาการเจ็บปวดที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล ตั้งแต่การลงทะเบียนซักประวัติผู้ป่วยไปจนถึงการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (JCI) เฉพาะโรคด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม “Clinical Care Program Certification of Knee Replacement” ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการทางการแพทย์ว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลก


วิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม


เทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer navigation)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แพทย์จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ส่งสัญญาณแบบไร้สาย (navigation technology) ยึดติดกับกระดูกบริเวณข้อเข่า เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลจากบริเวณข้อเข่าของผู้ป่วยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สามารถวิเคราะห์ผลให้แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดได้ทันทีแบบ real time


ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  • ช่วยป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการวางตำแหน่งข้อเข่าเทียม ช่วยให้การวางข้อเข่าเทียมแม่นยำกว่าการใช้เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดตามปกติ
  • ช่วยให้แพทย์สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำได้ทันทีขณะทำการผ่าตัด
  • สามารถปรับสมดุลของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าในขณะทำการผ่าตัดได้ละเอียดแม่นยำขึ้น
  • ช่วยทำให้อายุการใช้งานของข้อเข่าเทียมยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็น
  • ช่วยให้ผู้ป่วยใช้งานข้อเข่าเทียมหลังผ่าตัดได้ใกล้เคียงธรรมชาติ

 1. เทคโนโลยีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำเทคโนโลยี MAKOplasty® ซึ่งเป็นการใช้แขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Arm Assisted Joint Replacement Surgery) มาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยมีความพร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สำหรับการผ่าตัดทั้งข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียม 
 
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีร่วมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์จะช่วยให้แพทย์วางตำแหน่งข้อเทียมได้อย่างแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้แขนกลหุ่นยนต์ยังช่วยให้แพทย์สามารถตัดแต่งผิวกระดูกเฉพาะส่วนที่จำเป็นโดยร่วมกับแผลผ่าตัดขนาดเล็ก จึงช่วยลดอาการบอบช้ำ ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น


ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยวิธีการใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

  • มีอาการเจ็บน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม
  • มีโอกาสที่จะสามารถเริ่มเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
  • มีโอกาสที่จะกลับบ้านได้เร็ว โดยใช้เวลาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่เกิน 3 วัน
  • เสียเลือดน้อย
  • ฟื้นตัวเร็ว
  • แผลผ่าตัดเล็ก
  • มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ
  • ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมมีอายุการใช้งานยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็น
  • สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ผู้ป่วยจะสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเส้นเอ็นไขว้หน้าและไขว้หลัง รวมถึงเนื้อเยื่อรอบๆ เข่าไม่ได้รับความบอบช้ำจากการผ่าตัด


การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอน

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยเฉพาะ
 • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
 • การวางยาสลบในขณะผ่าตัดโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้มอร์ฟีน เพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ คัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • การป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากการผ่าตัด เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การเกิดภาวะติดเชื้อ เป็นต้น
 • การควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด เช่น ชุดผ่าตัดของแพทย์ที่ป้องกันการติดเชื้อพร้อมหมวกซึ่งมีไฟให้ความสว่าง ช่วยให้แพทย์มองเห็นส่วนที่อยู่ลึกๆ ขณะผ่าตัดได้อย่างดีที่สุด 
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัด
 • การติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง
 • การบริการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม วิธีการผ่าตัด การดูแลตนเองหลังการผ่าตัดโดยเผยแพร่ผ่านทางแผ่นพับและแผ่นดีวีดี
 

ความร่วมมือกับ The Dorr Arthritis Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Lawrence D. Dorr แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ผู้ก่อตั้ง The Dorr Arthritis Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 


ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Rating score: 9.95 of 10, based on 267 vote(s)
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3063
Service Hours
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย