bih.button.backtotop.text

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ 

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ป่วยและพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล ตั้งแต่การลงทะเบียนซักประวัติผู้ป่วยไปจนถึงการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีและมีคุณภาพชีวิตดังเดิม


AW-JOINT-REPLACEMENT-CENTER-HOTLINE-1280x1466-PIXEL-THAI.jpg

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่มักกังวลและไม่มั่นใจผลจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น กลัวความเจ็บปวด กลัวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไม่ได้ จึงทนอยู่กับอาการเจ็บปวดที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล
 

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทั้งทางข้อสะโพก และข้อเข่า เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกซเรย์แม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีหลากหลายทางเลือกสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม อาทิ การผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน การผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Navigation) การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®)
 
Joint_BIH_Doctor_1200X800.jpg
 
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทุกฝ่ายและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคเกี่ยวกับข้อ เช่น, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, แพทย์อายุรกรรมโรคข้อ, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้ชำนาญการโรคทางข้อ, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล

Joint_Replacement_Center-(1).jpg
 
 • การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย
 • การควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทำให้มีอัตราการติดเชื้อจากการผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก และต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐานในระดับสากล โดยศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์มีการติดเชื้อของข้อเทียม (Deep infection) เท่ากับ 0% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2559-2561)
 • อุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ป่วย โดยจะไม่นำไปทำความสะอาดและนำมาใช้ซ้ำ ตามมาตราฐานสากล
 • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด
 • การให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Lawrence D. Dorr แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ผู้ก่อตั้ง The Dorr Arthritis Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

The-Dorr-Arthritis-Institute_1200X800.jpg

นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แผลบาดเจ็บ
ข้อเทียม

ดูประวัติ

นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แผลบาดเจ็บ
ข้อเทียม

ดูประวัติ

นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แผลบาดเจ็บ
ข้อเทียม

ดูประวัติ

รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ข้อเทียม

ดูประวัติ

พญ. อลิศรา อารีราชการัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา

ดูประวัติ

นพ. ชาลี สุเมธวานิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ข้อเทียม

ดูประวัติ

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

นพ. วัชระ มณีรัตน์โรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แผลบาดเจ็บ
ข้อเทียม

ดูประวัติ

นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ข้อเทียม
Spine Surgery

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์
  8.00-20.00  (BKK Time)
  Hot line tel. +66 65 506 5454

  20.00-8.00 (BKK Time)
  เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

Service Hours

 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.

Location

 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ 
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
   
คะแนนโหวต 9.65 of 10, จากจำนวนคนโหวต 324 คน

Related Health Blogs