bih.button.backtotop.text

การให้บริการของฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ขอบเขตของการให้บริการ

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการบริการแบบมืออาชีพ โดยผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการใช้ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรมที่ทำให้ผู้ป่วยจากทั้งในประเทศ และจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงยาได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณภาพของงานบริการของฝ่ายเภสัชกรรม ได้รับการรับรองจาก Joint Commission ที่สามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ และความสะอาดของยาทุกเม็ดที่จ่ายออกไป ทั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น หุ่นยนต์จัดยาโดยอัตโนมัติ ระบบดิจิตอลและเซ็นเซอร์ เพื่อรับรองในความแม่นยำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของโรงพยาบาล นอกเหนือจากการให้บริการอย่างดูแลเอาใจใส่ และความห่วงใยต่อผู้ป่วย

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกให้บริการจ่ายยาพร้อมคำแนะนำด้วยเภสัชกรมืออาชีพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามีทีมเภสัชกรผู้ป่วยนอกให้บริการจ่ายยา พร้อมให้คำแนะนำโดยเภสัชกรที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กุมารเวชศาสตร์, มะเร็งวิทยา เป็นต้น เภสัชกรของเราทำการตรวจสอบความเหมาะสมของคำสั่งยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่แตกต่างในผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนั้นๆ  อาทิเช่น การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวยา ขนาดยา ความถี่ของการบริหารยา การเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวยา หรืออันตรกิริยาระหว่างยากับอาหาร การแพ้ยา หรือยาที่สามารถแพ้ข้ามกลุ่ม   เป็นต้น การจัดเก็บยาของแผนกถูกจัดเก็บด้วยระบบ Bin Location ช่วยให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรมสามารถค้นหาตำแหน่งจัดเก็บยาทุกรายการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ ทางแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกยังมี ศูนย์บริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Service: DIS) ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับยาอีกด้วย
 

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ให้บริการแจกจ่ายยาไปยังหน่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนางานบริการและมีความมุ่งมั่นในการกระจายยาไปยังหอผู้ป่วยในอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยทีมเภสัชกรของเราดูแลการจ่ายยาแต่ละครั้งด้วยการทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งใช้ยาอย่างละเอียด ก่อนทำการจัดจ่ายยาและกระจายยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทันเวลา ดังนั้นแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยในจึงมีหน่วยงานย่อยในงานบริการ ได้แก่ ศูนย์กลางการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน หน่วยเภสัชกรรมย่อยแผนกผู้ป่วยหนัก หน่วยเภสัชกรรมย่อยแผนกห้องผ่าตัด หน่วยเภสัชกรรมย่อยศูนย์ฉุกเฉิน โดยเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 

งานบริบาลเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้ยาเพื่อผลลัพธ์สูงสุดเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

งานบริบาลเภสัชกรรมให้บริการแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ คลินิกบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเฉพาะราย ดูแลป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการใช้ยา งานบริบาลเภสัชกรรมเภสัชจลนศาสตร์สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาพิเศษที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามและปรับระดับยาในเลือด งานบริบาลเภสัชกรรมประจำแผนกผู้ป่วยวิกฤต และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เรามีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัตรเภสัชกรรมสาขาเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมให้บริบาลเภสัชกรรมและทำงานร่วมกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ

งานบริการเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อและเคมีบำบัด

ให้บริการเตรียมผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น ยาฉีดฆ่าเชื้อ สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ยาฉีดระงับปวดที่ผู้ป่วยควบคุมอัตราการไหลของยาด้วยตนเอง ยาฉีดที่ใช้กระบวนการเตรียมที่ซับซ้อน ยาฉีดเจือจางอิเล็กโตรไลท์ความเข้มข้นสูง ยาฉีดละลายลิ่มเลือด ยาฉีดสำหรับผู้ป่วยแรกเกิดวิกฤต ยาหยอดตาเฉพาะรายที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ยารักษามะเร็ง และเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อครั้งละมากๆ (Batch Production) ในห้องสะอาดและตู้เตรียมยาที่ได้มาตรฐาน ที่มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ยาที่พร้อมบริหาร โดยทีมเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีด้วยประสบการณ์การเตรียมผสมมามากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเตรียมผสมยาภูมิคุ้มกันบำบัดและยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์ฮอไรซันและบนหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Pharmacy Oncology Services) โดยประสานงานเรื่องจัดหายา เก็บรักษายา ทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งใช้ยา ค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากยาร่วมกับแพทย์ พยาบาล เตรียมผสมยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้และทันเวลาแล้ว ยังให้คำปรึกษาผู้ป่วยในเรื่องการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงของยารักษามะเร็งที่อาจเกิดขึ้น และการจัดการเพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

 


Phamacy2.jpg

 

คลังจัดเก็บเวชภัณฑ์ดูแลเรื่องการควบคุมการจัดเก็บในสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานหรือในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม

คลังจัดเก็บเวชภัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการด้านงานเภสัชกรรมและการบริหารโรงพยาบาล โดยเฉพาะแผนกคลังจัดเก็บเวชภัณฑ์ที่เป็นยานั้นมีหน้าที่หลักในการควบคุมการหมุนเวียนของยารวมถึงการควบคุมคุณภาพด้านสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ ทำให้มั่นใจได้ว่ายาทุกเม็ดได้ผ่านการควบคุมคุณภาพและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เที่ยงตรงในคลังเวชภัณฑ์ ซึ่งควบคุมโดยเครื่องตรวจจับเซนเซอร์ที่ให้ความแม่นยำในการตรวจจับ เพื่อมั่นใจว่ายาทุกเม็ดเก็บรักษาภายใต้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะคัดเลือกยาที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้จากบริษัทเวชภัณฑ์ยาชั้นนำเท่านั้นเพื่อดูแลผู้ป่วยของเรา

Related Package

Contact Number

  • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

  • Drug Information Service อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
    ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
  • อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก  
    ให้บริการ เวลา 7.00น. - 20.00น.
  • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location


Drug Information Service
อาคาร B
คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs