bih.button.backtotop.text

ฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ฝ่ายเภสัชกรรม

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการบริการแบบมืออาชีพ โดยผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการใช้ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณภาพของงานบริการของฝ่ายเภสัชกรรม ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) ที่สามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพ และความถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความปลอดภัย เช่น การใช้ฐานข้อมูลทางยาที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยมีระบบช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการใช้ยา ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา ประวัติแพ้ยา  และยังมีหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของโรงพยาบาล นอกเหนือจากการให้บริการอย่างดูแลเอาใจใส่ และความห่วงใยต่อผู้ป่วย

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ให้บริการจ่ายยาพร้อมคำแนะนำด้วยเภสัชกรมืออาชีพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรามีทีมเภสัชกรผู้ป่วยนอกให้บริการจ่ายยา พร้อมให้คำแนะนำโดยเภสัชกรที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น กุมารเวชศาสตร์, มะเร็งวิทยา เป็นต้น เภสัชกรของเราทำการตรวจสอบความเหมาะสมของคำสั่งยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่แตกต่างในผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแต่ละท่านได้รับยาที่เหมาะสม  อาทิเช่น การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวยา ขนาดยา ความถี่ของการบริหารยา การเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวยา อันตรกิริยาระหว่างยากับอาหาร การแพ้ยา หรือยาที่สามารถแพ้ข้ามกลุ่ม  เป็นต้น

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ให้บริการแจกจ่ายยาไปยังหน่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาล

งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ทีมเภสัชกรของเราดูแลการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยการทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งยาอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้แผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยในยังได้ส่งเสริมการจัดจ่ายยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา จึงได้มีหน่วยบริการย่อยนอกเหนือจากศูนย์กลางการบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ได้แก่ หน่วยเภสัชกรรมย่อยแผนกผู้ป่วยหนัก หน่วยเภสัชกรรมย่อยแผนกห้องผ่าตัด และหน่วยเภสัชกรรมย่อยแผนกฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของยาก่อนส่งมอบตลอด 24 ชั่วโมง

งานบริบาลเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้ยาเพื่อผลลัพธ์สูงสุดเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

งานบริบาลเภสัชกรรมให้บริการแบบบูรณาการ โดยมีหน่วยงานย่อย ได้แก่ คลินิกบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยเฉพาะราย คลินิกบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ดูแลป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการใช้ยา งานบริบาลเภสัชกรรมเภสัชจลนศาสตร์สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาพิเศษที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามและวัดระดับยาในเลือดเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม งานบริบาลเภสัชกรรมประจำแผนกผู้ป่วยวิกฤต และงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เรามีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับวุฒิบัตรเภสัชกรรมสาขาเฉพาะทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมให้บริบาลเภสัชกรรมในการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและทำงานร่วมกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ

งานเภสัชพันธุศาสตร์

มีทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชพันธุศาสตร์ให้คำแนะนำเลือกการตรวจที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังตรวจพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยา ช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยข้อมูลคำแนะนำผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลก่อนการเลือกใช้ยาบางกลุ่มหรือระหว่างที่ได้รับยาอยู่ มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงจากการแพ้ยา อาการข้างเคียงจากยา และปรับขนาดยาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเนื่องจากในแต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกัน นอกจากนี้เภสัชกรประจำงานเภสัชพันธุศาสตร์ยังได้จัดทำรายงานคำแนะนำการใช้ยาตามผลการตรวจยีน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้มารับบริการใช้ยาได้อย่างปลอดภัยในอนาคต

งานบริการเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อและเคมีบำบัด

ให้บริการเตรียมผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น ยาฉีดฆ่าเชื้อ สารอาหารทางหลอดเลือดดำ ยาฉีดระงับปวดที่ผู้ป่วยควบคุมอัตราการไหลของยาด้วยตนเอง ยาฉีดที่ใช้กระบวนการเตรียมที่ซับซ้อน ยาฉีดเจือจางอิเล็กโตรไลท์ความเข้มข้นสูง ยาฉีดละลายลิ่มเลือด ยาฉีดสำหรับผู้ป่วยแรกเกิดวิกฤต ยาหยอดตาเฉพาะรายที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ยารักษามะเร็ง และเตรียมผสมยาปราศจากเชื้อครั้งละมากๆ (Batch Production) ในห้องสะอาดและตู้เตรียมยาที่ได้มาตรฐาน ที่มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ยาที่พร้อมบริหาร โดยทีมเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีด้วยประสบการณ์การเตรียมผสมมามากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเตรียมผสมยาภูมิคุ้มกันบำบัดและยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ณ ศูนย์ฮอไรซันและบนหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Pharmacy Oncology Services) โดยประสานงานเรื่องจัดหายา เก็บรักษายา ทบทวนความเหมาะสมของคำสั่งใช้ยา ค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากยาร่วมกับแพทย์ พยาบาล เตรียมผสมยาให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้และทันเวลาแล้ว ยังให้คำปรึกษาผู้ป่วยในเรื่องการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงของยารักษามะเร็งที่อาจเกิดขึ้น และการจัดการเพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

งานบริการเภสัชสนเทศและการบริการเภสัชกรรมทางไกล
ศูนย์บริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Service: DIS)
การบริการเภสัชสนเทศ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีเภสัชกรทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับยา ดูแลการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงความต้องการอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้หลักฐานวิชาการเพื่อการรักษาพยาบาลและการปฏิบัติงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าใจได้ง่ายสู่ภาคประชาชน

การบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
การบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) โดยเภสัชกรวิชาชีพผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วย ครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านยา (patient counseling) การส่งมอบยา (dispensing) และการติดตามการรักษาและผลข้างเคียง (drug therapy monitoring) เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์เสมือนการรับยาด้วยตนเองโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

 • ศูนย์ข้อมูลยา โทรศัพท์ +662 011 3399 อีเมล [email protected]
 • ศูนย์บริการเภสัชกรรมทางไกล 9.00-17.00  (BKK Time) โทรศัพท์ +662 011 3399 อีเมล [email protected]

บริการจัดส่งยาไปถึงบ้าน
 

ฝ่ายเภสัชกรรมมีการให้บริการจัดส่งยาถึงบ้านทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอด 24 ชม. โดยการจัดส่งยาภายในประเทศ มี 2 รูปแบบคือ

 1. การจัดส่งยาภายในวันด้วยพนักงานส่งยา (Messenger) บริการนี้คลอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล โดยให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะได้รับยาภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากชำระเงิน
 2. การจัดส่งยาแบบพัสดุ บริการนี้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยผู้ป่วยจะได้รับยาภายใน 1-2 วัน หลังจากชำระเงิน

เนื่องจากฝ่ายเภสัชกรรมทราบดีว่า ยาทุกชนิดมีความสำคัญ และส่งผลต่อการรักษาของคนไข้ เราจึงเลือกใช้บริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ตลอดการเดินทาง ทั้งยาที่เก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง (15-25 องศาเซลเซียส) และ ยาที่เก็บรักษาในตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) อีกทั้งจะมีเภสัชกรติดต่อไปเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา หลังจากที่ยาจัดส่งถึงผู้ป่วยแล้วอีกด้วย ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า การจัดส่งยาของฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บำรุงราษฎร์ มีมาตรฐานเสมือนการรับบริการจากภายในโรงพยาบาล


Layout-Pharmacy-Services-Element_1200x255-01.png

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีการบริการแบบมืออาชีพ โดยผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการใช้ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรมที่ทำให้ผู้ป่วยจากทั้งในประเทศ และจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงยาได้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณภาพของงานบริการของฝ่ายเภสัชกรรม ได้รับการรับรองจาก Joint Commission ที่สามารถยืนยันได้ถึงคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ และความสะอาดของยาทุกเม็ดที่จ่ายออกไป ทั้งนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น หุ่นยนต์จัดยาโดยอัตโนมัติ ระบบดิจิตอลและเซ็นเซอร์ เพื่อรับรองในความแม่นยำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของโรงพยาบาล นอกเหนือจากการให้บริการอย่างดูแลเอาใจใส่ และความห่วงใยต่อผู้ป่วย

 • โรคงูสวัด กันไว้ดีกว่าแก้ แค่ฉีดวัคซีน!
 • วัคซีนสำหรับลูกน้อย
 • ปกป้องลูกน้อยจากไวรัสโรต้าได้ ด้วยวัคซีนโรต้า!
 • วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์... อาวุธใหม่ของการป้องกันเชื้อไวรัส HPV
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่... วัคซีนสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
 • วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส... ไม่ใช่แค่ปอดอักเสบ แต่วัคซีนนี้ยังป้องกันคุณจากโรคร้ายอื่นได้อีกด้วย!
 • คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน… 3 โรคร้ายป้องกันได้ด้วย “Tdap booster”
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส… หนทางที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่ควรรีรอ!
 • ปกป้องตัวคุณเองจากฤดูกาลแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...ด้วยการฉีดวัคซีน
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • วิตามินดีมีดีกว่าที่คิด
 • โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ ต่างกันอย่างไร?
 • “ไข้หวัดใหญ่” รักษาได้ด้วยยาฆ่าเชื้อไวรัส!
 • เลือกดื่มเกลือแร่ให้เป็น ชดเชยน้ำให้ถูกวิธี
 • น้ำตาเทียมกับภาวะตาแห้ง
 • “ล้างจมูก” ไม่ยาก ใครๆ ก็ทำได้
 • ทำไมต้องกลั้วปากและคอหลังสูดพ่นยา?
 • มือ เท้า ปาก โรคยอดฮิต ในเด็กวัยใส
 • นอนไม่หลับ...ปรับพฤติกรรมช่วยท่านได้!
 • เมลาโทนิน...ทางเลือกหนึ่งของคนนอนไม่หลับ
 • “Superbug” วายร้าย ภัยคุกคามทางสุขภาพในศตวรรษที่ 21
 • UV กันได้...ด้วยครีมกันแดด
 • เก็บยาอย่างไร ให้ยังคงคุณภาพ
 • โรคชิคุนกุนยา...อีกโรคหนึ่งที่แพร่ระบาดผ่านยุง
 • คางทูม หัด และหัดเยอรมัน (MMR) ป้องกันได้ ตั้งแต่เกิด!
 • ทำไมเราถึงไม่ควรรับประทานยาพร้อมนม
 • ปวดศีรษะไมเกรน รู้ทัน จัดการได้
 • 6 วัคซีนที่จำเป็น ฉีดเสริมภูมิคุ้มกัน
 • ผมหาย...อยากได้คืน!
 • Related Package

  Contact Number

  • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

  Service Hours

  • อาคาร B
   ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
  • อาคาร A
   ให้บริการ เวลา 7.00น. - 20.00น.
  • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

  Location

  • Pharmacy counter อาคาร A และ B
  คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

  Related Health Blogs