bih.button.backtotop.text

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดูแลสุขภาพทางร่างกายคือพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางด้านจิตใจ ภาวะอารมณ์ ความคิด ให้กับทุกมิติทีเป็นองค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจ 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และฝ่ายกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด พร้อมดูแลในทุกช่วงวัย ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ ที่จะทำการประเมินและรักษารวมทั้งตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางไปตามที่ท่านกำหนด เพื่อลดภาวะอาการเจ็บป่วย ฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจหลังอาการเจ็บป่วยทุเลา ส่งเสริมศักยภาพให้กลับมามีสุขภาพที่ดี และแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาแบบประคับประคองด้วยหัตถการเฉพาะ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทั้งส่งต่อการรักษาที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เราพร้อมให้การบริการด้านการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย รวมถึงบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่ส่งต่อมาจากแพทย์ทุกสาขา  โดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการอบรมด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการสอบเพื่อคงสถานะทุกปี 
มุ่งเน้นการฝึกผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้   เพื่อกระตุ้นการทำกิจวัตรประจำวัน (Activity daily living) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลการกระตุ้นย้อนกลับไปที่ระบบสมองและเส้นประสาท รวมทั้งช่วยในการปรับสภาพแวดล้อม พัฒนาอุปกรณ์เสริม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้เทคนิคเฉพาะทางของนักกิจกรรมบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
หนึ่งในบริการการทดสอบสมรรถภาพปอดและทางเดินหายใจ เป็นส่วนสำคัญในการนำมาวินิจฉัยโรคของแพทย์เพื่อให้เป็นไปอย่างแม่นยำ นำไปสู่การวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพทางเดินหายใจขั้นสูง ที่ถูกทดสอบด้วยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะ และผ่านการประเมินเพื่อคงสมรรถนะต่อเนื่องทุกปี(Maintain competency performance Up-to date)

แผนกกิจกรรมบำบัด

ให้บริการงานกิจกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคล อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ การเรียนรู้ และรวมถึงการพัฒนาการของเด็ก ด้วยกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้บริการ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานแขนและมือในการทำกิจกรรม
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
 • รักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  • Autistic spectrum disorder (ASD)
  • Attention deficit hyperactivity disorders (ADHD)
  • Attention Deficit Disorders (ADD)
  • Learning Disabilities (LD)
  • Down’s syndrome
  • Cerebral palsy
 • เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก
 • ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อส่งเสริมการใช้งานแขนขา


แผนกการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ

ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจตามคำสั่งแพทย์ ให้ได้ผลที่ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ส่งรายงานผลการทดสอบให้แพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
 • การทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ
 • การตรวจปอดและหัวใจด้วยการออกกําลังกาย
 • เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 • การใช้ Incentive Spirometer (Triflow)
 • การใช้ Peak flow meter
 • บริการการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 • ห้องตรวจและรักษา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ          
มีห้องตรวจและห้องรักษาของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกกายภาพบำบัด           
มีพื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
แผนกกิจกรรมำบัด
ห้องฝึก/กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องช๊อกเวฟ คลื่นกระแทกพลังงานสูง (Extracorporeal shock wave Therapy-ESWT)
 • เครื่องเลเซอร์ความถี่สูง (High Power laser)
 • เครื่องอัลตราซาวนด์
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด/กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการกระตุ้นย้อนกลับ (Biofeedback)
 • เครื่องเลเซอร์/เลเซอร์ความถี่สูง
 • การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยพาราฟีน
 • หุ่นยนต์ช่วยฝึกควบคุมการเดิน (Robotic assisted Gait Training)
 • ชุดเครื่องออกกำลังแบบป้องกันการกระแทกข้อต่อ(En-dynamic)
 • เครื่องออกกำลัง Isokinetic (BIODEX 4 Pro)
 • เครื่องฝึกกระตุ้นการทรงตัว(BIODEX Balance system)
 • เครื่องช่วยออกกำลังกายกล้ามเนื้อ Redcord work station
 • การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/จักรยาน
 • โปรแกรมการตรวจประเมิน Perception and Cognition
  • Vienna test and Cogniplus training
 • โปรแกรมกระตุ้นและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือ
  • Rejoyce Therapy
  • Tyrostation
  • Biometric
 • โปรแกรมการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อออกกำลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกลืน ด้วยเครื่อง Vital stim
 • โปรแกรมการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการฝึกกลืนด้วยเครื่อง Surface EMG(Rehagia)
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วยทีมแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้งสาขาศัลยกรรมกระดูก สาขาประสาทวิทยา สาขาการตั้งครรภ์ในสตรี และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

แพทย์และทีมงานผู้ชำนาญการของศูนย์ฯ ได้รับใบรับรองทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอายุรเวช

รศ.พญ. วารี จิรอดิศัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. จินธนา เกษมสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การบำบัดความปวด

ดูประวัติ

พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

นพ. คณิต ออตยะกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. นภัสกรณ์ โกมารทัต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  8.00-20.00  (BKK Time)
  Hot line tel. +662 011 3093

  20.00-8.00 (BKK Time)
  เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

Service Hours

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • จันทร์ถึงศุกร์:  8.00-20.00น.  คิวนัดสุดท้าย 18.30 น.
  • เสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์: 8.00-18.00น. คิวนัดสุดท้าย 16.30น.

Location

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ชั้น 20C ตึก BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
คะแนนโหวต 9.55 of 10, จากจำนวนคนโหวต 125 คน

Related Health Blogs