bih.button.backtotop.text

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การดูแลสุขภาพทางร่างกายคือพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพทางด้านจิตใจ
ภาวะอารมณ์ ความคิด ให้กับทุกมิติทีเป็นองค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจ 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และฝ่ายกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด พร้อมดูแลในทุกช่วงวัย ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการ ที่จะทำการประเมินและรักษารวมทั้งตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางไปตามที่ท่านกำหนด เพื่อลดภาวะอาการเจ็บป่วย ฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจหลังอาการเจ็บป่วยทุเลา
ส่งเสริมศักยภาพให้กลับมามีสุขภาพที่ดี และแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาแบบประคับประคองด้วยหัตถการเฉพาะ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมทั้งส่งต่อการรักษาที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

เราให้บริการการตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ดังนี้
 • การตรวจวิเคราะห์กำลังกล้ามเนื้อและการนำกระแสประสาทด้วยเครื่อง Electro myelogram และ Nerve conduction velocity  (EMG, NCV, SEP, VEP)
 • ตรวจประเมินการกลืน ในผู้ป่วยที่พบความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อการกลืน ด้วยเครื่องตรวจประเมินการกลืนโดยภาพถ่ายรังสี (Video fluoroscopic Swallowing study )VFSS
การรักษาแบบประคับประคองด้วยเทคนิคเฉพาะและเครื่องมือเพื่อการรักษา
 • Dry Needling and Trigger point injection การรักษาโดยการฉีดยาและการลงเข็มเฉพาะที่ ลดอาการปวด การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ให้ผลการรักษาที่ดีในกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม กล้ามเนื้อเป็นพังผืด ภาวะปวดศีรษะต่าง ๆ เป็นต้น
 • Extracorporeal shock wave Therapy (ESWT) ลด/ปรับผิวข้อต่อ/กระดูกให้เรียบโดยไม่ต้องใช้การผ่าตัด จากการที่มีผิวข้อเสื่อมที่เกิดจากมีหินปูนมาเกาะที่เอ็น มีภาวะเอ็นอักเสบเรื้อรัง เช่น calcaneal spur, Tennis elbow, Calcified shoulder tendinitis เป็นต้น
 • High intensity laser therapy คลื่นเลเซอร์ความถี่สูงสำหรับลดการอักเสบจากการบาดเจ็บเฉียบพลัน บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปวดกล้ามเนื้อต่างๆการเกร็งตัวของเอ็นกล้ามเนื้อ 
เราพร้อมให้การบริการด้านการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย รวมถึงบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่ส่งต่อมาจากแพทย์ทุกสาขา  โดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ ที่ได้รับการอบรมด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการสอบเพื่อคงสถานะทุกปี 


เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการรักษาทางกายภาพบำบัด                                                                                                   
 • Manual Therapy การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด การปรับท่าทางการใช้งานกล้ามเนื้อเพื่อลดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกาย ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง การปรับโครงสร้างทางกายวิภาคด้วยเทคนิคเฉพาะ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ ไมเกรน เส้นประสาทอักเสบ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง (รูป)
 • เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ทันสมัยและถูกทบทวนจากงานวิจัยจากหลายสถาบันว่ายังคงให้ผลการรักษาที่ดีควบคู่ไปกับการใช้ Manual Therapy
  • Deep heat Therapy  เครื่องมือที่ให้ความร้อนลึกเพื่อลดการเกร็งตัวของชั้นกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ได้แก่ คลื่นเหนือเสียง Ultrasound Therapy, คลื่นสั้นความร้อนลึกจากไฟฟ้า Short wave Therapy, คลื่นความร้อนลึกจากคลื่นความถี่วิทยุTargeted Radiofrequency Therapy
  • Electrotherapy เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในคลื่นความถี่ชนิดต่างๆ เพื่อผลลดความเจ็บปวด หรือกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อลดการเกร็งตัวและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • Laser Therapy เครื่องเลเซอร์กำลังสูง ที่ให้ผลความร้อนและ/หรือความเย็น (Low laser and High power Laser) ในกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ ในช่วงพลังงานที่แตกต่างกัน ในห้องถูกควบคุมแล้วว่าสามารถป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นเลเซอร์อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  • Mechanical Therapy เครื่องมือดึงคอดึงหลัง สำหรับคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดความดันในช่องกระดูกสันหลังที่กดหมอนรองกระดูก ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท 
 • โปรแกรมฝึกและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลที่เหมาะสม Individual exercise program (ลิ้งค์ไปเพจย่อย) เพราะเราเชื่อว่า ศักยภาพในการออกกำลังของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เพศ วัย สังคม อาชีพการงาน และขนมธรรมเนียมประเพณี การออกแบบโปรแกรมการรักษาที่เหมะสมกับแต่ละบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามสมรรถภาพร่างกายและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงมายาวนานหลายปี
มุ่งเน้นการฝึกผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และการเรียนรู้   เพื่อกระตุ้นการทำกิจวัตรประจำวัน (Activity daily living) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลการกระตุ้นย้อนกลับไปที่ระบบสมองและเส้นประสาท รวมทั้งช่วยในการปรับสภาพแวดล้อม พัฒนาอุปกรณ์เสริม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้เทคนิคเฉพาะทางของนักกิจกรรมบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

โปรแกรมการรักษาทางกิจกรรมบำบัด                                                                                                                          
 • โปรแกรมกระตุ้นและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือ (Hand function training program) ส่งเสริมความสามารถของกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่ทำงานบกพร่องไปจากภาวะโรค ให้กลับมาทำงานได้ ฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหว สหสัมพันธ์และเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิเช่น Rejoyce workstation, Biometrics E-LINK, Tyrostation
 • โปรแกรมประเมินและบำบัดภาวะการกลืนลำบาก (Swallowing screening test and training program) ในผู้ที่มีภาวะการกลืนลำบาก เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง, CA head and neck, ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม, ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการดูด-กลืน  เริ่มจากการประเมินและทดสอบความสามารถในการกลืน  ประเมินลักษณะของอาหารและน้ำที่เหมาะกับความสามารถของผู้ป่วย  ฝึกสอนเทคนิคพิเศษในการกลืน แนะนำการจัดท่าทางที่เหมาะสมขณะกลืน  ฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อ มีเครื่องมือที่ใช้ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน เช่น เครื่อง Vital stim , Rephagia sEMG 
 • โปรแกรมการตรวจประเมินและบำบัดในผู้ที่มีความบกพร่องในการรับรู้ ความจำ สมาธิ ความคิดและการตัดสินใจแก้ปัญหา (Perceptual-cognitive test and training program) โดยให้การประเมินด้วยแบบประเมินที่มีมาตรฐาน และให้การบำบัดรักษาผ่านทางการจัดกิจกรรมที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้มีความเฉพาะเจาะจงกับปัญหาของแต่ละบุคคล อาทิเช่น กิจกรรมฝึกฝนฟื้นฟูความจำ ความคิดและการตัดสินใจ ผ่านทางเกมส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Restorative approaches),  สอนเทคนิคการทดแทน (Compensatory approaches) ผ่านทางประยุกต์กิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • โปรแกรมการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ให้กิจกรรมกระตุ้นการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Developmental screening test and training program) มีโปรแกรมประเมินพัฒนาการ วางแผนออกแบบเพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัยในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กที่มีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายและสมอง, Autistic spectrum disorder (ASD), Down’s syndrome  รวมถึงให้การประเมินและฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปโรงเรียนของเด็ก เช่น ทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ประเมินและแนะนำท่าทางในการจับดินสอ ปากกาที่เหมาะสม เป็นต้น
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน  (Activities for Daily Living training) โดยพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตตลอดทุกช่วงวัย  ประเมินและให้คำแนะนำในการดัดแปลงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย รวมถึง แนะนำข้อห้าม ข้อควรระวัง และเทคนิคในการทำกิจวัตรประจำวันในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า หรือ ข้อสะโพก
 • ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อส่งเสริมการใช้งานของแขนขา (Splint) เพื่อนำมาใช้ประคับประคองให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อที่เกิดการบาดเจ็บได้พัก ใช้เพื่อการจัดท่า ส่งเสริมการทำงานของมือ ดัดแปลงอุปกรณ์หรือจัดทำอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด เช่น ช้อน-ส้อม แปรงฟันเสริมด้าม  
หนึ่งในบริการการทดสอบสมรรถภาพปอดและทางเดินหายใจ เป็นส่วนสำคัญในการนำมาวินิจฉัยโรคของแพทย์เพื่อให้เป็นไปอย่างแม่นยำ นำไปสู่การวางแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพทางเดินหายใจขั้นสูง ที่ถูกทดสอบด้วยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่ผ่านการอบรมเฉพาะ และผ่านการประเมินเพื่อคงสมรรถนะต่อเนื่องทุกปี(Maintain competency performance Up-to date)

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แผนกทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ                                                           
 • การทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ Pulmonary Function Test เป็นการประเมินประสิทธิภาพของปอดและทางเดินหายใจ สามารถบอกปริมาณอากาศที่ผ่านเข้าออกปอด และปริมาณของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกาย  สามารถบอกความผิดปกติการทำงานของทางเดินหายใจและปอดเพื่อวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการหายใจ ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือสัมผัสกับฝุ่นหรือสารเคมี รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคปอด เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด เป็นต้น
 • การใช้ Peak flow meter เป็นการวัดความเร็วของลมโดยผ่านเครื่อง Peak Flow Meter สำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด เป็นต้น
 • บริการการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Body composition ได้แก่การวัดส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ เช่น ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงปริมาณน้ำและเกลือแร่ ช่วยในการประเมินภาวะโภชนาการของร่างกายสามารถวางแผนดูแลสุขภาพ และวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
 • การใช้ Incentive Spirometer (Triflow) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบทางเดินหายใจ

รศ.พญ. วารี จิรอดิศัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

ผศ.พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

นพ. คณิต ออตยะกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. นภัสกรณ์ โกมารทัต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

พญ. ณฤพร ชัยประกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูประวัติ

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • จันทร์ถึงศุกร์:  8.00-20.00น.  คิวนัดสุดท้าย 18.30 น.
  • เสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์: 8.00-18.00น. คิวนัดสุดท้าย 16.30น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ชั้น 20C ตึก อาคาร A โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • แผนกกายภาพบำบัด ชั้น Mazzanine (M) ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
คะแนนโหวต 9.52 of 10, จากจำนวนคนโหวต 129 คน

Related Health Blogs