bih.button.backtotop.text

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านการตรวจ รักษา ส่งเสริมป้องกัน  และประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้รับบริการ ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้มีความปลอดภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามระดับความสามารถของผู้รับบริการ นอกจากจะดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการบริการและการรักษาตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั้งในและนอกประเทศแล้ว ฝ่ายกายภาพบำบัดยังได้รับการรับรองมาตรฐานกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัดของประเทศไทยอีกด้วย

การบริการ
บริการงานการตรวจประเมิน การรักษาทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลสำหรับบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อายุรกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการในส่วนของการตรวจประเมิน การวินิจฉัยและให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย ที่ถูกส่งมาปรึกษาจากแพทย์ทุกสาขา โดยนักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญมาให้บริการโดยทำงานเป็นทีม


กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • อาการปวดจากกล้ามเนื้อ กระดูก หรือกระดูกสันหลัง เช่น อาการปวดคอ ปวดหลัง
  • อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
  • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
  • การอักเสบของข้อกระดูกและ/หรือเอ็นกล้ามเนื้อ
  • อาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
  • ไมเกรนที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
  • การบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อต่อและกระดูก เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก
  • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ/การใส่แขน ขาปลอม
 
 • การกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน (office syndrome)
  • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (myofascial pain syndrome)
  • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (carpal tunnel syndrome)
  • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (nerve tension)
  • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (tennis elbow)
  • ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendonitis)
  • นิ้วล็อก (trigger finger)
  • เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (tendinitis)
  • หลังยึดติดในท่าแอ่น (back dysfunction)
  • ข้อเสื่อม (osteoarthritis)


กายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท

 • การบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/เนื้องอกสมอง
 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบสมองและไขสันหลัง
 • การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลังและปลายประสาท
 • อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
 • การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 • โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • โรคหลอดเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด
 • การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน  Robotic Assisted gait training


กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ-ปอด

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดหัวใจโดยวิธีตัดต่อเส้นเลือดหรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด
 • การฟื้นฟูหลังจากใส่ลูกโป่งถ่างขยายหลอดเลือดหรือการใส่ขดลวดถ่างขยาย
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

โปรแกรมเฉพาะบุคคล/เฉพาะกลุ่ม

นอกเหนือจากการบริการด้านการรักษาทางกายภาพบำบัดแล้ว ยังมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงให้คำแนะนำในการออกกำลังกายและการปรับท่าทางที่มีประโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพ ดังนี้
 • การบำบัดรักษาผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มก่อนวัยสูงอายุหรือมีปัญหาเฉพาะบุคคล
  • โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  • โปรแกรมป้องกันการลื่นตกหกล้ม
  • การกระตุ้นเพื่อกระชับกล้ามเนื้อช่องคลอด/กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อลดปัญหาปวดและการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • โปรแกรมกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนการรับรู้ ป้องกันการเสื่อมของสมอง เช่นผู้ป่วย Parkinsonism หรือ Alzheimer
 • โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
  • การเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อก่อนการตั้งครรภ์
  • การออกกำลังกายก่อนและหลังคลอดอย่างถูกวิธี
  • การนวด/นวดกระตุ้นน้ำนมในคุณแม่หลังคลอด
 • โปรแกรมการออกกำลังกายและเสริมสร้างกิจกรรมประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล
  • คำแนะนำในการจัดสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันและสถานที่ทำงานใหเหมาะสม (Individual/group ergonomic set up)
  • โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด
  • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม
  • โปรแกรมการออกกำลังในผู้ป่วย non communicable disease ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคภาวะเสื่อมถอยของสมรรถภาพร่างกาย
  • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทางในการทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดอาการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • การฝึกอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดหรือการดูแลผู้ป่วย

แผนกกิจกรรมบำบัด

ให้บริการงานกิจกรรบำบัดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคล อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ การเรียนรู้ และรวมถึงการพัฒนาการของเด็ก ด้วยกระบวนการทางกิจกรรมบำบัด โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้บริการ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานแขนและมือในการทำกิจกรรม
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับรู้และการเรียนรู้
 • การฝึกฝนทักษะในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
 • รักษาและพัฒนาระบบการผสมผสานการรับความรู้สึก
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  • Autistic spectrum disorder (ASD)
  • Attention deficit hyperactivity disorders (ADHD)
  • Attention Deficit Disorders (ADD)
  • Learning Disabilities (LD)
  • Down’s syndrome
  • Cerebral palsy
 • เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการศึกษาของเด็ก
 • ออกแบบและจัดทำอุปกรณ์ช่วยพยุงเพื่อส่งเสริมการใช้งานแขนขา


แผนกการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ

ให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจตามคำสั่งแพทย์ ให้ได้ผลที่ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ส่งรายงานผลการทดสอบให้แพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป  
 • การทดสอบสมรรถภาพทางเดินหายใจ
 • การตรวจปอดและหัวใจด้วยการออกกําลังกาย
 • เทคนิคการใช้ยาสูดพ่นทางโรคระบบทางเดินหายใจ
 • การใช้ Incentive Spirometer (Triflow)
 • การใช้ Peak flow meter
 • บริการการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
 • ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
 • ห้องตรวจและรักษา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ          
มีห้องตรวจและห้องรักษาของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แผนกกายภาพบำบัด           
มีพื้นที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งมีห้องเป็นสัดส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติเป็นการส่วนตัว
แผนกกิจกรรมำบัด
ห้องฝึก/กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

 • เครื่องช๊อกเวฟ คลื่นกระแทกพลังงานสูง (Extracorporeal shock wave Therapy-ESWT)
 • เครื่องเลเซอร์ความถี่สูง (High Power laser)
 • เครื่องอัลตราซาวนด์
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด/กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อการกระตุ้นย้อนกลับ (Biofeedback)
 • เครื่องเลเซอร์/เลเซอร์ความถี่สูง
 • การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น/การรักษาด้วยพาราฟีน
 • หุ่นยนต์ช่วยฝึกควบคุมการเดิน (Robotic assisted Gait Training)
 • ชุดเครื่องออกกำลังแบบป้องกันการกระแทกข้อต่อ(En-dynamic)
 • เครื่องออกกำลัง Isokinetic (BIODEX 4 Pro)
 • เครื่องฝึกกระตุ้นการทรงตัว(BIODEX Balance system)
 • เครื่องช่วยออกกำลังกายกล้ามเนื้อ Redcord work station
 • การออกกำลังกายบนลู่วิ่ง/จักรยาน
 • โปรแกรมการตรวจประเมิน Perception and Cognition
  • Vienna test and Cogniplus training
 • โปรแกรมกระตุ้นและฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือ
  • Rejoyce Therapy
  • Tyrostation
  • Biometric
 • โปรแกรมการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อออกกำลังกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกลืน ด้วยเครื่อง Vital stim
 • โปรแกรมการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการฝึกกลืนด้วยเครื่อง Surface EMG(Rehagia)
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพประกอบด้วยทีมแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา รวมทั้งสาขาศัลยกรรมกระดูก สาขาประสาทวิทยา สาขาการตั้งครรภ์ในสตรี และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

แพทย์และทีมงานผู้ชำนาญการของศูนย์ฯ ได้รับใบรับรองทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอายุรเวช

รศ.พญ. วารี จิรอดิศัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. บัณฑิตา ชัยกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. ดลฤดี ศรีศุภผล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. จินธนา เกษมสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การบำบัดความปวด

ดูโปรไฟล์

พญ. จิรภา แจ่มไพบูลย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. กมลวรรณ เฉลิมโชคชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

นพ. คณิต ออตยะกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

พญ. นภัสกรณ์ โกมารทัต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ดูโปรไฟล์

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
          tel:  02-0117092-3
 • แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด 
          tel:  ​02-011-2449

Service Hours

จันทร์ถึงศุกร์:  8.00-20.00น.  คิวนัดสุดท้าย 18.30 น.
เสาร์ อาทิตย์และนักขัตฤกษ์: 8.00-18.00น. คิวนัดสุดท้าย 16.30น.

Location

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ชั้น 20C ตึก BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เบอร์โทรศัพท์   02-0117092-3
แผนกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด  ชั้น 4 ฝั่งทิศใต้ ตึกBIH โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เบอร์โทรศัพท์  02-011-2449
คะแนนโหวต 9.56 of 10, จากจำนวนคนโหวต 124 คน

Related Health Blogs