ศูนย์โรคไต

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นศูนย์ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยมีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ ทำงานร่วมกันกับโภชนากร เภสัชกร และพยาบาลผู้ประสานงานประจำคลินิกในการประเมินการทำงานของไต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม
 

การบริการและการรักษา

* โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคไตที่พบได้บ่อยที่สุด การควบคุมความดันโลหิตและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรัง ในทางกลับกัน โรคไตเรื้อรังก็สามารถนำไปสู่โรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไต
คำศัพท์เฉพาะ

Renal: ใช้แทนคำว่า “ไต” โดย “ren” ในภาษาละติน หมายถึง "ไต" ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์
 
Dialysis: หรือการฟอกไต เป็นกระบวนการล้างของเสียและกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากกระแสเลือด

Apheresis: เป็นกระบวนการในการกรองของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

 

การวินิจฉัย

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
 1. การตรวจเลือด
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต
   • ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
   • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตรากรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคิดจากระดับครีเอตินิน (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรังหรือความผิดปกติอื่นๆ เกี่ยวกับไต)
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
   • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว
   • ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
   • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
   • ตรวจระดับคอเรสเตอรอล
 2. การตรวจปัสสาวะ
  • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรังและบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
  • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของอัลบูมินต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
  • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของโปรตีนต่อครีเอตินินในปัสสาวะ
 3. การตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
   
 4. การตรวจทางรังสีวิทยา: การอัลตราซาวนด์ไต (renal ultrasound) การตรวจไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (kidney dopplers) การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance angiography) การตรวจทางนิวเคลียร์ (renal scan)
  • เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่วในไต)
  • เพื่อประเมินขนาดของไต
  • เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
  • เพื่อตรวจหาอาการอื่นๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 • การบำบัดทดแทนไต
  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
  • การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง (continuous renal replacement therapy: CRRT) มีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียเทียบเท่าหรือดีกว่าและมีความคงที่ทางด้านระบบไหลเวียนเลือดมากกว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  • การล้างไตผ่านช่องท้องรักษาโรคไตวายเรื้อรัง หลักการล้างไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้อง แล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก
  • การผ่าตัดเปลี่ยนไต (มีข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ)
  • Apheresis เป็นการแยกส่วนของน้ำเลือดหรือพลาสมาออกจากส่วนของน้ำเลือด ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ คือ
   • Plasmapheresis (การกรองแยกเอาพลาสมาออกจากเลือดเพียงขั้นตอนเดียว)
   • Double filtration (เป็นระบบการกรองเลือดด้วยตัวกรอง 2 ตัว) และ
   • Immunoadsorption (เป็นระบบการกรอง 2 ตัวโดยตัวกรองที่ 2 มีลักษณะเป็น adsorption column)

บริการด้านยา

เภสัชกรจะทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตที่มักจะต้องรับประทานยาหลายขนานพร้อมๆ กัน โดย:
 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้นๆ
 • เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยา เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น อาการแพ้ยา ฯลฯ และร่วมมือกับแพทย์ในการบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
 • ทำการตรวจทานตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน หรือมีโรคมากกว่าหนึ่งโรค

 

บริการด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย

 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย จัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ
 • โปรแกรมการเปลี่ยนไต: เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งคลินิกอายุรกรรม ศัลยกรรม และหน่วยบริการผู้ป่วยภายใน (กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยต่างชาตินั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย – กรุณาสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการนัดหมายใดๆ)
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ: เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัว 8 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา
 • เครื่องมือสำหรับการวัดชีพจรและการเจาะเลือด
 • ห้องสอนแสดง (education room)
 • สื่อการสอน (คู่มือ คำแนะนำ แผ่นผลิก วีดิทัศน์)

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์   เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา 8.00-17.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์โรคไต
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 02 667 9501 02 667 9502 02 667 9505
โทรสาร: 0 2667 9505

ศูนย์โรคไต
ศูนย์โรคไต
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยี รักษาโรคไตเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนโภชนาการและพฤติกรรม
คะแนนโหวต: 9.06 of 10, จากจำนวนคนโหวต 34 คน
9022|0
9022
custom.bihcenter
9022
1
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ไตวิทยา

นพ. ขจร ตีรณธนากุล

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

นพ. สิร สุภาพ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. ธนันดา ตระการวนิช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา
 
 
ภาวะการเจ็บป่วย