bih.button.backtotop.text

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง

โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease - CKD) คือ การสูญเสียการทำงานของไตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปี สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังคือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะการอักเสบที่ไต การอักเสบติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ การได้รับสารพิษหรือยาบางชนิด หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การสูญเสียการทำงานของไต ทำให้เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดหรือการปลูกถ่ายไต การทำงานของไตที่ลดลงยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ภาวะการผิดปกติของสมดุลน้ำและเกลือแร่ ภาวะซีด ภาวะของเสียคั่งในร่างกาย ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถควบคุมและป้องกันได้ถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐาน

Overview
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้จัดให้มี "โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง" ขึ้นเพื่อช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม
 
ท่านจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยเภสัชกรและโภชนากร
  • ได้รับการประเมินและดูแลการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
  • ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมอาหารจากโภชนากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไต
  • ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง พร้อมทั้งเอกสารความรู้ต่างๆ
  • ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำและกลุ่มยาที่อาจมีผลเสียต่อไตซึ่งท่านควรหลีกเลี่ยง
  • ได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
  • ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและประเมินติดตามผลการรักษาเป็นระยะจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคไตเรื้อรัง
  • เป็นโรคไตเรื้อรัง การทำงานของไตลดลงเหลือน้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ม.2 หรือมีโปรตีน (ไข่ขาว) รั่วออกมากับปัสสาวะมากกว่า 500 มก./วัน (แพทย์และพยาบาลจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ท่าน)
  • มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและสะดวกในการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์โรคไต

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.56 of 10, จากจำนวนคนโหวต 36 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง