bih.button.backtotop.text

ศูนย์โรคไต

การบริการและการรักษาศูนย์โรคไต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ ทีมอายุรแพทย์โรคไต ศัลยแพทย์ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด อายุรแพทย์โรคทางเดินหายใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ICU ทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ทีมแพทย์เอกซเรย์ที่ชำนาญการวินิจฉัยด้านการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ฯลฯ อีกทั้งแพทย์สาขาอื่นๆ ที่จะดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ที่สำคัญอย่างยิ่ง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีคณะกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะเนื้อเยื่อ (Organ & Tissue Transplant Committee) และมีคณะอนุกรรมการการปลูกถ่ายไต (Subcommittee Kidney) เพื่อกลั่นกรองกระบวนการปลูกถ่ายไตให้เป็นไปตามกฎระเบียบของแพทยสภา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และดูแลในการปลูกถ่ายไตให้ถูกต้องตามจริยธรรม

 

นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร และทีมงานอื่นๆ ที่สนับสนุน เช่น ทีมพยาบาลผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant Coordinator) ทีมพยาบาลประสานงานโรคไต ทีมพยาบาลที่ให้คำปรึกษาผู้ป่วย ทีมพยาบาลไตเทียมที่มีความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วย ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ทีมพยาบาล ICU ที่จะดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทุกรูปแบบ ทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ทีมผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาระดับยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ทีมเภสัชกร ผู้ชำนาญเรื่องการจัดยากดภูมิต้านทานหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ทีมนักโภชนากร ผู้แนะนำเรื่องอาหารให้ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ทีมนักกายภาพที่จะฟื้นฟูสภาวะร่างกายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผ่าตัดที่มีความพร้อมในการเดินทางไปผ่าตัดไตที่บริจาคจากสถานที่ต่าง ๆ นอกโรงพยาบาล และพร้อมจะผ่าตัดปลูกถ่ายไตให้ผู้ป่วยหลังจากไตบริจาคมาถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ พยาบาลที่พร้อมในการดูแลผู้ป่วยภาวะหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เช่น การติดเชื้อ การต่อต้านเนื้อเยื่อหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ภาวะแทรกซ้อนด้านหัวใจ, สมอง, ภาวะแทรกซ้อนด้านทางเดินหายใจ, ด้านทางเดินอาหาร ฯลฯ

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่
 1. การตรวจเลือด
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต
   • ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
   • ตรวจระดับครีเอตินิน (creatinine) และคำนวณอัตรากรองของไตโดยประมาณ [estimated glomerular filtration rate (eGFR)] โดยคำนวณจากระดับครีเอตินิน อายุ และน้ำหนักตัว
  • การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
   • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
   • ตรวจส่วนระดับเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ แคลเซียม ฟอสเฟต)
   • ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด
 2. การตรวจปัสสาวะ
  • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตและชนิดของโรคไต)
  • การตรวจระดับโปรตีนที่รั่วออกมาในปัสสาวะ
 3. การตรวจทางรังสีวิทยา: การอัลตราซาวนด์ไต (renal ultrasound) การตรวจการไหลเวียนของเลือดในไตโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (kidney dopplers) การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance angiography) การตรวจทางนิวเคลียร์ (renal scan)
  • เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ (เช่น นิ่วในไต)
  • เพื่อประเมินขนาดของไต
  • เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
  • เพื่อตรวจหาสาเหตุของโรคไต อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบหรือตัน
 • การชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 • การบำบัดทดแทนไต มีหลายวิธี เช่น
 

เภสัชกรจะทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตที่มักจะต้องรับประทานยาหลายขนานพร้อม ๆ กัน โดย:
 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้น ๆ
 • เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยา เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น อาการแพ้ยา ฯลฯ และร่วมมือกับแพทย์ในการบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
 • ทำการตรวจทานตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน หรือมีโรคมากกว่าหนึ่งโรค
DSC_8026-1500.jpg
 
 • โปรแกรมโรคไตเรื้อรัง : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตและสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วย จัดให้มีการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอการเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ
DSC_7832-1500.jpg
 
 • โปรแกรมการผ่าตัดปลูกถ่ายไต : เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งคลินิกอายุรกรรม ศัลยกรรม และหน่วยบริการผู้ป่วยภายใน 
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ : เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่อาจจำเป็นต้องจำกัดปริมาณโปรตีน เกลือ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อน
DSC_7915-1500.jpg
 • ห้องตรวจที่เป็นส่วนตัว 8 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา
 • เครื่องมือสำหรับการวัดชีพจรและการเจาะเลือด
 • ห้องสอนแสดง (education room)
 • สื่อการสอน (คู่มือ คำแนะนำ แผ่นผลิก วีดิทัศน์)

 

อ่านรายละเอียด 
คู่มือเรื่อง “ไต และ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต”
คลิก

พล.ร.ต.หญิง พญ. สีวิลา พิพัฒนนันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
ไตวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.พญ.ดร. เสาวลักษณ์ ชูศิลป์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ

รศ.พญ. ธนันดา ตระการวนิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป
ไตวิทยา

ดูประวัติ

ศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ

พญ. นฤตยา วโรทัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ไตวิทยา

ดูประวัติ

พญ. สาวิตรี ทัฬหภัค

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ

นพ. สุธีธัช สุขุมาลจันทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ทัตพงศ์ จิตเอื้ออารีย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ไตวิทยา

ดูประวัติ
  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์โรคไต
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-17.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์โรคไต 
  อาคาร A ชั้น 19
คะแนนโหวต 9.63 of 10, จากจำนวนคนโหวต 162 คน

Related Health Blogs