ศูนย์อายุรกรรม

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

 
ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทุกสาขาไว้พร้อมให้บริการแก่ท่าน
 

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

 • โรคต่อมไร้ท่อ

 • อายุรกรรมสาขาเวชปฏิบัติ

 • นิติเวชศาสตร์

 • เวชปฏิบัติ

 • โลหิตวิทยา

 • โรคติดเชื้อ

 • โรคไต

 • โรคระบบประสาท

 • โภชนาการ

 • อายุรกรรมทั่วไป

 • ด้านชีวอนามัยและพิษวิทยา

 • จิตเวช

 • โรคปอด

 • โรคข้อและรูมาติสซั่ม
   

 ท่านสามารถดูรายละเอียดของศูนย์อายุรกรรมอื่นๆ ได้ดังนี้:

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ 29 ห้อง
 • ห้องให้การรักษา
 • การตรวจวัดสัญญาณชีพและการเจาะเลือด
 • การส่องกล้องดูหลอดลม
 • การวินิจฉัยทางระบบประสาท
 • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า

 

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 8.00-20.00 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02 667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915

6778
ศูนย์อายุรกรรม
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์อายุรกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ โรคต่อมไร้ท่อ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคข้อและกระดูก โรคระบบประสาท
คะแนนโหวต: 8.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 22 คน
6778|4
6778
custom.bihcenter
6778
20
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

Cardiology (Cardiac Imaging)

พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. นาวิน จิตเทศ

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. วัชระพงศ์ แซ่ซือ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. หยี ยิฎฐะสิริ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. คาเอะ ฮยาคุทาเคะ

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ดอนนา มาเรีย โรบินสัน

อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์

นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

อายุรศาสตร์, เวชพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

นพ. นาวิน จิตเทศ

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์
อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป

โภชนศาสตร์คลินิก

ศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

อายุรศาสตร์, โภชนศาสตร์คลินิก

โลหิตวิทยา

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ.ดร. ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

พญ. อนุสรา เพชรผุด

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา

รศ.พอ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

ศ.นพ. วิชัย อติชาตการ

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา

ไตวิทยา

นพ. ขจร ตีรณธนากุล

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

นพ. สิร สุภาพ

อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. ธนันดา ตระการวนิช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผู้ป่วยวิกฤต

นพ. เกษม สิริธนกุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เดช จงนรังสิน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. กอสิน เที่ยงบูรณธรรม

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต

นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. นนท์ วัจนพรศาล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต

นพ. ประธาน วาทีสาธกกิจ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรการ วิไลชนม์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

ศ.นพ. ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พันธุกรรม

นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

อายุรศาสตร์, พันธุกรรม

มะเร็งวิทยา

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. วินัย อริยประกาย

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

นพ.ดร. ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

รศ.นพ. ธีระ อ่ำสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

รศ.พอ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์, มะเร็งวิทยา

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

พญ. เรวดี เดชเทวพร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

พญ. สุดอำไพ จารุกิจโสภา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. นที มั่นสกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. พงศ์อมร บุนนาค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. พจน์ ตันนิรันดร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

นพ. รชานนท์ มูรธานันท

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.นพ. วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ผศ.พญ. นฤพร โชครุ่งวรานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. เพชรพริ้ง ประจวบพันธ์ศรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ช่อทิพย์ พัฒนะศรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ณัฏฐา อึ้งนภาธานินทร์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. นพวรรณ กิติวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ปฐมา จรรย์แสง ผ่องสุวรรณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ยุน ศรีมนูญธิผล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. รสนีย์ วัลยะเสวี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

รศ.พญ. สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.นพ. สาธิต วรรณแสง

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศ.พญ.ท่านผู้หญิง ศรีจิตรา บุนนาค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. เอกชัย สิงหติราช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. มัทนา หาญวนิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศ.เกียรติคุณ นพ. อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เกษม สิริธนกุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ไพรัช เกตุรัตนกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ประธาน วาทีสาธกกิจ

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. ภิญโญ หอศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรการ วิไลชนม์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วุฒิชัย สุทธิถวิล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อรรถ นานา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อานนท์ จาตกานนท์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. ญาดา หลุยเจริญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

ศ.นพ. ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

ผศ.นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. ภัทริน เชาว์วิศิษฐ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศ.กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

น.อ.นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. เทอดชัย ศุภสิทธิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. เสถียร เตชะไพฑูรย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. มิ่งเมือง วรวัฒนะกุล

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. ยืนยง เจียงวิริชัยกูร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. รุจาพงศ์ สุขบท

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. วรพันธุ์ เสาวรส

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. วีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

นพ. อนุชิต จูฑะพุทธิ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ผศ.นพ. ยุทธนา ศตวรรษธำรง

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

ผศ.พญ. ศิวะพร ไชยนุวัติ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

พญ. พวงเพ็ญ สิริสุวรรณทัศน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

พญ. วิภากร เพิ่มพูล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

พญ. สติมัย อนิวรรณน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

พญ. อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

รศ.นพ. นุสนธิ์ กลัดเจริญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

รศ.นพ. วีระศักดิ์ ว่องไพฑูรย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

รศ.พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

น.อ.นพ. สุกิตติ ปาณปุณณัง ร.น.

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ER-cardiology

นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. โชติกร คุณวัฒน์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. กุลวี เนตรมณี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. นเรนทร์ มัลโฮตรา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. พิพัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วศิน พุทธารี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สุเรส นารูลา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. สุรัตน์ ทองอยู่

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อนวัช เก้าเอี้ยน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นพ. อร่าม จูสวย

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร

อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. ฐานิกา วุทธชูศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. ธัญลักษณ์ ชัยเสรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. พรรณี เสถียรโชค

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. สุรีย์รัตน์ พัชรฉัตร ปันยารชุน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

พญ.คุณ สวรรยา เดชอุดม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. ฉลาด โสมะบุตร์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. เกษม สิริธนกุล

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. เขษม์ชัย เสือวรรณศรี

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. เคน ศรีมนูญธิผล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. เดช จงนรังสิน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ถนอมศักดิ์ อเนกธนานนท์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. นเรนทร์ มัลโฮตรา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. บุญรอด เล็กศิวิไล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ปรวัฒน์ มะกรวัฒนะ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. ปริญญา ศิริวันสาณฑ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. พิลิปดา พลางกูร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ภิญโญ หอศิลป์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วัชระ โลหะวิจารณ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. วิรัตน์ ภิญโญพรพานิช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. วิวัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. วิสิทธิ์ เทียนไพฑูรย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. สุทธิ ธรรมพักตรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

อายุรศาสตร์, เวชพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. อรรถ นานา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

นพ. อาทิตย์ กุกเรยา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

ผศ.ดร.พญ. กนิษฐา ภัทรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ผศ.นพ. ไกรฤกษ์ อธิรกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ. กฤตยา สุธีโสภณ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

ผศ.พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. เต็มดวง เชื้อหิรัญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. เบญจมาศ อินทรโภคา

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. เยาวรัตน์ วัจนพรศาล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. เรวดี เดชเทวพร

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

พญ. ญาดา หลุยเจริญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด

พญ. ธนันดา ตระการวนิช

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ

พญ. ประภาพร พิมพ์พิไล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ปัทมา ริมมากุลทรัพย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ภวรัตน์ แสงอร่าม

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. ศรีประภา เหมชะญาติ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคปอด
 
 
ศูนย์หรือคลินิกที่เกี่ยวข้อง