ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2537
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา
- Infectious Diseases, Creighton University, Omaha, Nebraska, สหรัฐอเมริกา, 2532-2534
- Infectious Diseases, University of Texas Medical Branch Galveston, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2534-2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- HIV
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Mon213:00 - 15:0013:0015:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue313:00 - 15:0013:0015:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:00 - 15:0013:0015:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)

Article by this doctor