bih.button.backtotop.text

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ข้อมูลศนูย์

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คุกคามทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน

มะเร็งเป็นโรคที่มีคนเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้นๆ ถือเป็นโรคที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน และสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย จากสถิติคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 จะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งจะมากกว่า 13.1 ล้านคนต่อปี    กว่าร้อยละ 40 ของมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยอยู่ในปัจจุบันนั้น มีทางป้องกันและรักษาได้ ทำให้จำนวนผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดูแลเชิงป้องกันโรคมะเร็ง การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง  โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อน ต้องการการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคล เพื่อรักษาโรคและอาการที่ซับซ้อนแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย เรามุ่งมั่นในการส่งมอบทางเลือกในการดูแลรักษาที่หลากหลาย ตรงจุด ปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกให้แก่ผู้ป่วยของเรา

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์มะเร็งที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้การบริบาลรักษาอย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การดูแลเชิงป้องกัน การรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าติดตามป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ  โดยให้การดูแลรักษาที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อรักษาโรคและอาการที่ซับซ้อน ที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านโรคมะเร็ง ประจำปี 2566  โดย Newsweek และ Statista ซึ่งเป็นการจัดอันดับโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่โดดเด่นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-8.png

Top Cancer Prevention, Diagnosis and Procedures

 • มีโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาความเสี่ยงและค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้อย่างแม่นยำ
 • มีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ทันเวลา และรู้ระยะของโรคทำให้รักษาโรคอย่างแม่นยำ สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งในเชิงลึก ตรวจว่าเซลล์มะเร็งมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีความไวต่อฮอร์โมนและโปรตีนบางชนิดหรือไม่
 • การผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะโรค เช่น ขนาด ตำแหน่งและระยะของเซลล์มะเร็ง รวมถึงสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่นการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด การฉายรังสี การฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem cell) การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy) การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-8.png

A Collaborative Care Team

 • การมี Tumor board หรือการประชุมของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคมะเร็ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเภสัชกร เพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกัน
 • มีทีมผู้ชำนาญการทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างแม่นยำ เช่น แพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์และนักพันธุศาสตร์
 • พยาธิแพทย์ผู้มีความชำนาญชั้นสูงด้านการตรวจชิ้นเนื้ออย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและร่วมจัดโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-8.png

Advanced Technology

 • การตรวจยีนในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับโลก
 • การนำระบบ AI เข้ามาใช้ทั้งในส่วนของการคัดกรอง การวิเคราะห์ และการวินิจฉัย และประมวลผล เพื่อตัดสินใจวางแผนการรักษามะเร็ง รวมถึงมีการทดสอบการตรวจหาการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งจากชิ้นเนื้อมะเร็งและจากเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อผลลัพธ์ที่ดี
Layout-Orthopedics-Center-Element_800x800-8.png

Best Specialized Hospital APAC 2023— Oncology : Bumrungrad is the only Thai hospital

(Ranked 72 from 75)

 การป้องกัน 

เราให้บริการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรมและปัจจัยภายใน เช่น สภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันโรคหรือค้นพบเซลล์มะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังไม่แสดงอาการ พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษารวมถึงวางแผนในการป้องกันโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล โปรแกรมของเราเหมาะกับ

ผู้ที่มีความเสี่ยง ทางด้านพันธุกรรมและ/หรือสภาพแวดล้อม

ผู้ที่มีสุขภาพดี มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีหรือไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง แต่ที่มีความกังวลและต้องการตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

จุดเด่นของโปรแกรมการตรวจป้องกันมะเร็ง

 • โปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาความเสี่ยงและค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้อย่างแม่นยำ
 • มีทีมผู้ชำนาญการทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างแม่นยำ เช่น แพทย์เฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์
  และนักพันธุศาสตร์
 • การตรวจยีนในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระดับโลก
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพและร่วมจัดโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม กับพันธุกรรมว่าทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้มากน้อยเพียงใด เพื่อนำเสนอโปรแกรมลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ให้มีโอกาสเกิดมะเร็งได้น้อยที่สุดหรือเป็นมะเร็งแล้วมีโอกาสในการรักษาหาย
 
 

 การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง  

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งที่แม่นยำและครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้

 • การตรวจวินิจฉัยระยะของมะเร็ง (TNM) โดยการดูปัจจัย 3 อย่างร่วมกัน คือ
  • ขนาดของก้อนมะเร็ง (Tumor)
  • การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง (Node involvement) และ
  • การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น (Metastasis)
 • การวินิจฉัยคุณสมบัติเฉพาะของเซลล์มะเร็งที่มีความไวต่อฮอร์โมนและโปรตีนบางชนิด โดยจะใช้ข้อมูลสองส่วนประกอบกัน คือ เซลล์มะเร็งมีตัวรับฮอร์โมนหรือไม่ (hormone receptor) และมีตัวรับโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือไม่ (human epidermal growth factor receptor-2) ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกับผู้ป่วยมากที่สุด
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Biopsy) เพื่อยืนยันชนิดและความรุนแรงของก้อนเนื้อที่ผิดปกติ แพทย์ของบำรุงราษฎร์มีความชำนาญและประสบการณ์ในการตัดชิ้นเนื้ออย่างแม่นยำสูงในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • การตรวจวินิจฉัยมะเร็งจากตัวอย่างของเหลว (liquid biopsy) คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมผิดปกติที่บ่งชี้มะเร็งและการหาลำดับเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ยุคใหม่ (next-generation sequence) เพื่อหาเซลล์มะเร็งที่อยู่ในกระแสเลือดและดีเอ็นเอบางชนิดของมะเร็ง ช่วยให้สามารถประเมินจำนวนของเซลล์มะเร็งในร่างกาย ทำให้สามารถติดตามความเสี่ยงต่อการกำเริบหรือการแพร่กระจาย มีความแม่นยำในการวินิจฉัยมะเร็งชนิดเป็นก้อน เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้
 • การตรวจเพื่อดูว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) หรือไม่ (Microsatellite Instability: MSI)

จุดเด่นในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งของบำรุงราษฎร์

 • การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ทันเวลา และรู้ระยะของโรคทำให้รักษาโรคอย่างแม่นยำ
 • การวินิจฉัยโรคมะเร็งในเชิงลึก ว่าเซลล์มะเร็งมีคุณลักษณะเฉพาะที่มีความไวต่อฮอร์โมนและโปรตีนบางชนิดหรือไม่
 • พยาธิแพทย์ผู้มีความชำนาญชั้นสูงด้านการตรวจชิ้นเนื้ออย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ
 
 

 การรักษาโรคมะเร็ง 

 • การรักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นการให้ยาชนิดรับประทานหรือยาฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งมีฤทธิ์ทำลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • การฉายรังสี เป็นการใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็ง
 • การฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT เป็นเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ที่พัฒนาขึ้นโดยให้เครื่องฉายรังสีสามารถหมุนได้รอบตัวผู้ป่วย สามารถควบคุมความเร็วของการหมุน ปริมาณของรังสี และการเคลื่อนที่ของวัตถุกำบังรังสี จึงช่วยลดระยะเวลาของการฉายรังสี รวมทั้งทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell) คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของตนเองหรือใช้เซลล์ของผู้บริจาคเพื่อรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งระบบเลือดต่างๆ
 • การฝังแร่กำมันตภาพรังสี (Brachytherapy) เป็นวิธีการรักษามะเร็งด้วยรังสีรักษาประเภทหนึ่ง โดยการใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆกับก้อนมะเร็ง ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุดและลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบๆก้อนมะเร็งได้
 • การรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) คือการรักษาโรคมะเร็งโดยให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) เป็นการรักษาโรคมะเร็งโดยการส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานเพื่อให้สามารถกำจัดหรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การรักษาด้วยการจี้เย็น เป็นวิธีการรักษามะเร็งปอดที่บอบช้ำน้อยและปลอดภัย เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถรักษามะเร็งปอดด้วยวิธีการมาตรฐาน เช่น การผ่าตัด การฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัด
 • การผ่าตัดโรคมะเร็งด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดและระยะของโรคมะเร็ง ตั้งแต่การผ่าตัดแบบมาตรฐานไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด

จุดเด่นในการรักษาโรคมะเร็งของบำรุงราษฎร์

 • การผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกันโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะโรค เช่น ขนาด ตำแหน่งและระยะของเซลล์มะเร็ง รวมถึงสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่นการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด การฉายรังสี การฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือการปลูกถ่ายไขกระดูก (Stem cell) การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy) การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) หรือการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
 • การมี Tumor board หรือการประชุมของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาธิแพทย์ รังสีแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคมะเร็ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเภสัชกร เพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกัน
 • การนำระบบ AI เข้ามาใช้ทั้งในส่วนของการคัดกรอง การวิเคราะห์ และการวินิจฉัย และประมวลผล เพื่อตัดสินใจวางแผนการรักษามะเร็ง รวมถึงมีการทดสอบการตรวจหาการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งจากชิ้นเนื้อมะเร็งและจากเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ  (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ดังนี้ 

ทีมแพทย์

 • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง, อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็ง, อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง,
 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก, กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
 • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง, รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 • พยาธิแพทย์
 • วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด
 

 

 แพทย์ชำนาญการด้านมะเร็งวิทยา  

นพ.ณรงค์ศักดิ์
นพ.หฤษฎ์
นพ.ธนาวัฒน์
พญ.สุธิดา

 

นพ.สุรสิทธิ์
พญ.ปิยะนุช
นพ. บวร
 

 

 แพทย์ชำนาญการด้านโลหิตวิทยา  

นพ.วิเชียร
พญ.ไปรยา
ผศ.พญ. มนัสมนต์
 

 

 แพทย์ชำนาญการด้านรังสีรักษา  

พญ.สุนันทา
นพ.อภิชาต
   

 

บุคลากรทางการแพทย์ : พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง, เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักรังสีเทคนิค, นักโภชนาการ

ผศ.พญ. สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ดูประวัติ

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

นพ. อภิชาต พานิชชีวลักษณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา - รังสีรักษา

ดูประวัติ

นพ. สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

รศ.พ.อ.นพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยา

ดูประวัติ

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ - โลหิตวิทยา

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  แผนกเคมีบำบัด
  วันจันทร์-วันศุกร์
  07.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  07.00-16.00 น.
  วันอาทิตย์
  07.00-16.00 น.
  แผนกรังสีรักษา
  วันจันทร์-วันเสาร์
  08.00-16.00 น.
  หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน

Location

 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกเคมีบำบัด
  อาคาร B ชั้น 3 ด้านใต้
 • แผนกรังสีรักษา
  อาคาร B ชั้นล่าง ด้านใต้
 • หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
  อาคาร B ชั้น 8 ด้านเหนือ
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 289 คน

Related Health Blogs