bih.button.backtotop.text

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ภาวะการมีบุตรยากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นปัจจุบัน โดยมีสาเหตุได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายหรือทั้งสองฝ่ายร่วมกัน พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรที่แต่งงานช้าและมีการตั้งครรภ์ในอายุที่มากขึ้น องค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่ามีคู่สมรสที่ประสบภาวะการมีบุตรยากถึง 48 ล้านคู่ทั่วโลก
รู้จักคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

ภาวะการมีบุตรยากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นปัจจุบัน โดยมีสาเหตุได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีประสบการณ์ช่วยให้คู่สมรสประสบความสำเร็จในการมีบุตร โดยมีอัตราความสำเร็จของการทำ IVF ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์กว่า 20 ท่าน ที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาการมีบุตรยากจากปัจจัยต่างๆ และร่วมวางแผนการมีบุตร เราจึงมุ่งเน้นในการให้คำแนะนำและการรักษาโดยพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย


ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) หมายถึงภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอและไม่มีการคุมกำเนิด หรือระยะเวลา 6 เดือนในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหญิงมีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

สาเหตุภาวะมีบุตรยาก

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-1-(2).png

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-2-(1).png

วิธีการรักษา

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Medicine-500x500-(1).png

รักษาด้วยยา


Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Robotic-Surgery-500x500-(3).png  

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Reproductive surgery: Minimal Invasive Surgery (Hysteroscopy, Laparoscopy))


Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Fertility-Technology-500x500.png

การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น IUI, ICSI หรือ IVF

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_IUI-500x500.png

IUI (Intra – Uterine Insemination)
การฉีดเชื้อหรือเอาสเปิร์มของฝ่ายชายเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในวันที่ฝ่ายหญิงมีไข่ตก ความสำเร็จของการปฏิสนธิขึ้นกับคุณภาพของไข่และสเปิร์มในรอบนั้นๆ


Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_IVF-500x500.png  

IVF (In-vitro Fertilization) 
การนำสเปิร์มของฝ่ายชายมาประมาณ 20,000 ตัว เพื่อมาผสมกับไข่ 1 ใบโดยให้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดเข้าไป เพื่อปฏิสนธิกับไข่เองตามธรรมชาติ 
 


Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_ICSI-500x500.png


ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) 
การเลือกสเปิร์มตัวที่ดีที่สุด 1 ตัวเพื่อมาผสมกับไข่ใบที่สวยที่สุดในห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดการปฏิสนธิ
 

 

การตรวจยีนสำหรับคู่สมรสเพื่อเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์

แนะนำให้คู่สมรสทั้งที่มีประวัติและไม่มีประวัติโรคกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดในครอบครัวตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันโรคร้ายบางชนิดที่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ลูกได้ โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์พันธุศาสตร์จะทำการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมที่อาจทำให้เด็กมีความผิดปกติได้มากกว่า 100 โรค
Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-3-(1).jpg

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-4-(2).png
 

ตามธรรมชาตินั้นจำนวนและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากกว่า 35 ปี ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก เพิ่มภาวะแท้งบุตร และเสี่ยงต่อภาวะเด็กมีโครโมโซมผิดปกติ ดังนั้นการแช่แข็งเซลล์ไข่เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดรังไข่หรือต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-5-(1).png

Layout-Fertility-Center-IVF-Clinic-Banner-Element_Cause-6-(1).png

 

อัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว ช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2566

 
IVF-Success-Rate_29-TH.jpg IVF-Success-Rate_30-34-TH-(1).jpg IVF-Success-Rate_35-39-TH.jpg IVF-Success-Rate_40-TH.jpg

ประสบการณ์ทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ครั้งเดียวติด
 

แบบประเมินความเสี่ยงสัญญาณของภาวะมีบุตรยาก


Banner_Women_centerrisk-assessment_มลกยาก.png

รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ชนัญญา ตันติธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

ศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ดูประวัติ

ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

นพ.ดร. สรภพ เกียรติพงษ์สาร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  วันจันทร์-วันเสาร์
  07.00-20.00 น.
  วันอาทิตย์
  07.00-17.00 น.

Location

 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  อาคาร B ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 204 คน

Related Health Blogs