bih.button.backtotop.text

การติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนโดยใช้ EmbryoScope

การคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกตัวอ่อนโดยหาตัวอ่อนที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงสุดผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า EmbryoScope

 EmbryoScope คืออะไร
ประโยชน์ของ EMBRYOSCOPE

EmbryoScope คืออะไร

EmbryoScope เป็นตู้เลี้ยงเซลล์ตัวอ่อนที่มีกล้องจุลทรรศน์และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพตัวอ่อนติดตั้งอยู่ภายใน ทำหน้าที่ถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ time-lapse เพื่อแสดงพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อนขณะที่อยู่ภายในตู้เลี้ยงเซลล์ตัวอ่อน ทำให้ทีมผู้รักษาสามารถดูพัฒนาการของตัวอ่อนได้โดยไม่มีผลกระทบกับพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อน

  • ช่วยให้ทีมผู้รักษามีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการประเมินและคัดเลือกตัวอ่อนได้มากขึ้น เนื่องจากมีการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยระบบ time-lapse
  • สามารถเรียกดูภาพต่อเนื่องพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างสะดวก เนื่องจากข้อมูลและภาพของตัวอ่อนจะถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
  • สามารถรักษาสภาพแวดล้อมภายใน เช่น อุณหภูมิ สภาวะความเป็นกรดด่าง ให้กับตัวอ่อนได้เป็นอย่างดี
  • ลดผลกระทบต่อพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อนและลดจำนวนครั้งที่ทีมผู้รักษาจะต้องนำถาดเลี้ยงออกมาดูตัวอ่อนผ่านกล้องจุลทรรศน์
  • มีรายงานทางคลินิกพบว่า EmbryoScope ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การเจริญพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.69 of 10, จากจำนวนคนโหวต 51 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง