ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ตรวจวินิจฉัยทารกผิดปกติก่อนคลอด โดยให้การดูแลรักษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด
การบริการ
 1. การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง
ให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด  มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
 1. การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
NICU_Pic640X442.jpg
แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Unit: NICU) ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือที่ใช้ และการผ่าตัดที่ซับซ้อนตามมาตรฐานสากลระดับ IVCโดยให้บริการทารกที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ เช่น
 1. การบริการอื่นๆ
 • รับย้ายทารกอายุไม่เกิน 1 เดือนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น ร่วมกับแผนกห้องฉุกเฉิน (neonatal transfer)
 • รับย้ายมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ (maternal transfer)
 • โปรแกรมติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง (follow-up program)
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการรักษา และจะประสานกับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดูแลรักษาทารกให้ปลอดภัยที่สุด ดังนี้
 • ทีมแพทย์
  • สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal-fetal medicine specialist)
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist) หมายถึง แพทย์เฉพาะทางการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  • วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ (obstetric anesthesiologist) และทารกหลังคลอด (pediatric anesthesiologist)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรม
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโลหิตวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและกระดูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเด็ก เป็นต้น 
 • ทีมพยาบาล ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานมารดาและทารกปริกำเนิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น
  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ
  • เภสัชกรที่ได้รับการอบรมด้านเด็กและทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ
  • โภชนากร
นอกจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับมารดาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดโดยทั่วไป เช่น เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ แล้ว ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการดูแลทารกอาการวิกฤติโดยเฉพาะ เช่น
 • เทคโนโลยีในการตรวจวัดผลเลือดสำหรับทารก ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยเลือดของทารกโดยใช้เลือดเพียงเล็กน้อยและสามารถรับทราบผลได้เร็ว
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซและหมุนเวียนเลือด
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (high frequency oscillator ventilation: HFOV) ใช้สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น

รศ.พญ. สมศรี พิทักษ์กิจรณกร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
การผ่าตัดด้วยกล้อง
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

พญ. อัมพร ไทยสมบูรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

พญ. อนงค์นาถ ศิริทรัพย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ดูโปรไฟล์

พญ. กนกนาถ บุญวิสุทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ดูโปรไฟล์

พญ. ภาสินี วุทราพงษ์วัฒนา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ดูโปรไฟล์

นพ. ภูวริช วงศ์สุขเกษม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ดูโปรไฟล์

Contact Information

 • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
 • แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
  Tel: 02 011 2314
 • แผนกห้องคลอด
  Tel: 02 011 2326

Service Hours

 • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
  ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  เวลาทำการสำหรับติดต่อสอบถาม
  วันจันทร์-ศุกร์
  08.00-16.00น.

Location

 • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านเหนือ (หน้าห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ติดกับห้องคลอด)
คะแนนโหวต 9.78 of 10, จากจำนวนคนโหวต 102 คน

Related Health Blogs