ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา-บำรุงราษฎร์ รวบรวมวิทยาการในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่ทันสมัยของโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 

การตรวจทางรังสีวิทยา

 • ระบบสื่อสารและเรียงลำดับภาพ (PACS) ภาพถ่ายทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ทุกภาพจะได้รับการจัดเก็บด้วยระบบดิจิตอลเพื่อการแปลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วในการให้บริการ และสะดวกต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัยและการส่องกล้องตรวจทางรังสี
 • การตรวจดูระบบการไหลเวียนของโลหิตด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ที่ทันสมัย
 • การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (ร่างกายและหัวใจ)
 • การตรวจระบบหลอดเลือดด้วยรังสี
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเอกซเรย์กระดูกใบหน้า
 • เครื่องสลายนิ่ว

ห้องปฏิบัติการ

 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
 • ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
 • บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบวงจร
 • ธนาคารเลือดซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการควบคุมคุณภาพธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช
 • แผนกพยาธิศัลยกรรม

การวินิจฉัยโรคหัวใจและการบำบัดรักษา

 • ศูนย์หัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 2 ห้อง
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การตรวจโรคหัวใจทุกประเภท

การตรวจทางระบบประสาท

 • การตรวจคลื่นสมองด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • การตรวจกล้ามเนื้อด้วยคลื่นไฟฟ้า
 • เครื่องวัดความเคลื่อนไหวของลูกตา

การรักษาโรคมะเร็ง

6787
ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
ข้อมูลศูนย์โดยสรุป: ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา ให้บริการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เอกซเรย์ ซีที เอ็มอาร์ไอ เครื่องสลายนิ่ว และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคลื่นสมอง ตรวจหามะเร็ง
คะแนนโหวต: 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 20 คน
6787|2
6787
custom.bihcenter
6787
3
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

นพ. ยุทธนา แสงสุดา

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. วิชชนา จำรูญรัตน์

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ. อุษณี วุทราพงษ์วัฒนา

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

รศ.พญ. ชนิสา โชติพานิช

รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์

การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. เจษฎา สุวิกรม

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ไพฑูรย์ วิชิวานิเวศน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. กุรุวินท์ ลิ้มสมุทรเพชร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ชัชชาญ คงพานิช

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ชินรัตน์ บัวงาม

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ธนพ ศรีสุวรรณ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. นพดล วิฑิตสุวรรณกุล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. ภาวัต ปิยภัณฑ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. รัฐชัย แก้วลาย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. วราวุฒิ สุขเกษม

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. วิทย์ วราวิทย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. วิทยา ประสิทธิ์วรนันท์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. วีระ สิริประเสริฐ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. สมเกียรติ ศิริวิมลมาส

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. สิทธิพงศ์ ศรีสัจจากุล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. สุเมธ รินสุรงควงศ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

นพ. อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ผศ.นพ. เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ผศ.นพ. ธนิตย์ สิงห์เจริญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. เจนจีรา ปรึกษาดี

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. เจียมจิตร ตปนียากร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. เพ็ญอำไพ ตันนาภัย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กมลธรรม พูลภิญโญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กมลพร ลิมป์ชวลิต

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กมลวรรณ จึงมีโชค

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กรรณิการ์ จักกะพาก

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กอสิริ พูลภิญโญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. กิติมา ธรรมรักษ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. จารุวรรณ รังษีจำรัส

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. จิตติมา ศรีพจนารถ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ชญานิน ทองประเสริฐ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ชมพูนุท วิจิตรสงวน

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ฐานิภา อินมั่น

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ฐิติมา กัลยาโณปกรณ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ดลพร จันทรัคคะ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ธันวา สุดแสง

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. นันทวัน สถิรลีลา

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. นันธิศกานต์ จันทร์เพ็ญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. น้ำผึ้ง นำการุณอรุณโรจน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. นิตยา เล็กตระกูล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. นิยตา จิตรภาษย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. บุษบง หนูหล้า

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ปวันรัตน์ กระนกภิรักษ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ปัญจมา เลิศบุษยานุกูล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ปิยพร บุญศิริคำชัย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ปิยะรัตน์ ชุมดวง

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พงษ์ลดา สุพรรณชาติ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พัชรี ไพจิตรประภาภรณ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พัชรี หงษ์สมาทิพย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พัชลิน พาทพุทธิพงศ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. พิมพ์จันทร์ จักกาบาตร์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ภานุช เย็นอาคาร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. มนตร์รวี ทุมโฆสิต

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. มยุรีวรรณ ต๊ะเพย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. มะณี หวังวิญญูวิรัช

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. รสกร วหาวิศาล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ลินดา บราวน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. วนนีย์ หมื่นนุช

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. วรนุช ตั้งเจริญเสถียร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. วัลยา วงศ์วิวัฒน์ไชย

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. วิจิตรา พรกุลประสิทธิ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ศรีนารถ แสงสอาด

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ศิรินธรา พงษ์เพ็ชร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. ศิริพร นิจพาณิชย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สมจิตร์ วีรังคบุตร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สลักจิต ชูโชติรส

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สารพร บำรุงชาติ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สุดี บุญญากิจ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สุรีย์พร เย็นฤดี

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สุวิภาพรรณ วรวัฒนะกุล

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. อนิลวรรณ สมิทธิเมธินทร์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. อรพิณ ชาญสันติ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. อัญชลา บัวทรัพย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

พญ. อุไรวรรณ ชยุติไพรวัลย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รศ.พญ. ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รศ.พญ. วิไลพร โพธิสุวรรณ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รศ.พญ. วิยะดา ภู่พัฒน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รศ.พญ. อรชาติ อุดมพาณิชย์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิง นิตยา สุวรรณเวลา

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ศ.คลินิก.พญ. บุษณี วิบุลผลประเสริฐ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ. โลจนา ตันติยาทร

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

รังสีรักษา

นพ. ทองปลิว เปรมปรี

รังสีวิทยา, รังสีรักษา

ผศ.นพ. นพดล อัศวเมธา

รังสีวิทยา, รังสีรักษา

ผศ.พญ. ชมพร สีตะธนี

รังสีวิทยา, รังสีรักษา

พญ. ลดาวัลย์ นาควงษ์

รังสีวิทยา, รังสีรักษา