bih.button.backtotop.text

การตรวจ Voiding Cystourethrogram (VCUG)

Voiding Cystourethrogram คือ การตรวจพิเศษโดยใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องฟลูออโรสโคป (fluoroscopy) โดยใส่สายสวนผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อนำสารทึบรังสีเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะจนเต็ม หลังจากนั้นรังสีแพทย์จะถอดสายสวนออกพร้อมถ่ายภาพรังสีเพื่อดูความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะขณะผู้รับการตรวจปัสสาวะออกมา

ในภาวะปกติ ไตจะทำหน้าที่ผลิตปัสสาวะและขับปัสสาวะผ่านท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ เมื่อปัสสาวะเต็มจะมีกลไกป้องกันปัสสาวะไหลย้อนกลับสู่ไตและขับไปสู่ท่อปัสสาวะ การที่ปัสสาวะไหลย้อนกลับหรือที่เรียกว่า vesicoureteral (VU) reflux เกิดจากการที่ลิ้นปิด-เปิดหรือท่อไตผิดปกติ กรณีไม่รุนแรงปัสสาวะจะไหลย้อนขึ้นสู่ท่อไตช่วงล่าง ส่วนในรายที่มีอาการรุนแรงปัสสาวะไหลย้อนขึ้นจนอาจทำให้เกิดอาการไตบวมได้ ในเด็กบางรายอาจมีอาการผิดปกตินี้มาตั้งแต่กำเนิด

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
  • การตรวจ voiding cystouretrogram (VCUG) ในเด็กมักจะตรวจเพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ปัสสาวะไหลย้อนจากกระเพาะปัสสาวะกลับไปยังท่อไต
  • การตรวจ voiding cystouretrogram (VCUG) สามารถตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น การอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะก่อนเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ ความผิดปกติในการปัสสาวะเนื่องจากมีแรงดันภายในกระเพาะปัสสาวะสูง สาเหตุการปัสสาวะออกไม่หมดและการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งการที่มีปัสสาวะไหลย้อนกลับมักจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ พบได้ในเด็กแรกเกิดถึง 40% และเด็กโต 25%
  • ในกรณีที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ
  • เป็นการตรวจที่ให้ข้อมูลเพียงพอในการวินิจฉัยและรักษาโดยไม่เกิดผลข้างเคียงกับไต
  • เป็นการตรวจที่มีอันตรายน้อยและไม่ค่อยเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์
  • เป็นการตรวจที่ให้รายละเอียดเพียงพอในการวางแผนรักษา ทั้งยังเป็นการตรวจที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อไตและหลีกเลี่ยงกระบวนการผ่าตัดอื่นๆ
  • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในระหว่างการตรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยจำกัดรังสีเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจเท่านั้น
  • ปริมาณรังสีที่ใช้น้อย และระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่จะใช้แผ่นตะกั่วบังรังสีเพื่อให้ได้รับรังสีเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจเท่านั้น
  • สำหรับเด็กอายุ 5-10 ปี ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในการตรวจแต่ละครั้งประมาณ 1.6 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณรังสีเฉลี่ยที่คนทั่วไปได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอกในเวลา 6 เดือน แต่สำหรับในเด็กเล็กปริมาณรังสีที่ได้รับคือประมาณ 0.8 มิลลิซีเวิร์ต ซึ่งมีค่าเท่ากับปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมภายนอกในเวลา 3 เดือน
การตรวจ voiding cystouretrogram (VCUG) ไม่สามารถดูการอุดตันของทางเดินปัสสาวะที่มาจากไต (ท่อไต) ได้ ดังนั้นอาจต้องได้รับการตรวจอย่างอื่นร่วมในกรณีที่มีการสงสัยว่ามีการอุดตันที่ท่อไต
 
การตรวจ voiding cystouretrogram (VCUG) เป็นการตรวจภาวะปัสสาวะไหลย้อนจากกระเพาะปัสสาวะกลับไปยังท่อไต (vesicoureteral (VU) reflux) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากไม่สามารถทำการตรวจได้ยังมีการตรวจอื่นๆ ที่อาจเทียบเคียงได้ คือ radionuclide cystogram (RNC) ซึ่งเป็นการตรวจไต ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะโดยใช้สารเภสัชรังสี

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs