bih.button.backtotop.text

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

“จากประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 12 ปี สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์  มอบทางเลือกการรักษาหลากหลาย ดูแลตรงจุด ในราคาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย”


vdo-spine-640x311.jpg
ข้อมูลศูนย์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์พร้อมดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุม ด้วยประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังมากกว่า 12,000 ราย ใน 12 ปี   

การจัดตั้งสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ เกิดจากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการรักษาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนนำวิธีการและเทคโนโลยีมาใช้อย่างไม่หยุดยั้งในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง เพื่อส่งมอบการบริบาลที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวก ให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ยังเป็นสถาบันที่จัดการสอนการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ในระดับภูมิภาคเอเชีย มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเยอรมนี โดยได้รับการคัดเลือกจาก Professor Sebastien Ruetten ผู้คิดค้นเทคนิคดังกล่าว ให้ร่วมกับโรงพยาบาล Saint Anna-Herne แห่งประเทศเยอรมนี จัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปในภูมิภาคเอเชีย เป็นแห่งที่สองต่อจากที่ประเทศเยอรมนี  นำโดยทีมแพทย์ชาวไทยจากสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ร่วมกับ Professor Sebastien Ruetten มาอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมศัลยแพทย์กระดูกสันหลังจากนานาประเทศมาแล้วกว่า 2,000 คน และในปี 2565 นี้ เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 52 
 
วิสัยทัศน์ของสถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

สถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ หนึ่งในสถาบันกระดูกสันหลังชั้นนำระดับโลก และเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ให้ทั้งการบริบาลรักษาอย่างครอบคลุมและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครบถ้วน
 

พันธกิจของสถาบันโรคกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
 • เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม  เราไม่หยุดพัฒนาทั้งเทคโนโลยีในการรักษา และทีมบุคลากรคุณภาพ 
 • ยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้วยการฝึกอบรมทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพเฉพาะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 • พัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมงานวิชาการเกี่ยวกับโรคและการรักษาเรื่องกระดูกสันหลัง

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

GROUP_Hi-res-2-1200.jpg
 

 • ทีมแพทย์ สถาบันกระดูกสันหลังมีประสบการณ์การรักษามากว่า 12 ปี
  • แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • แพทย์ชำนาญการด้านการรักษาความปวด
  • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การจัดอบรมสอนเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคป  มาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกัน – พยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง, เภสัชกร, นักกายภาพ
 • การประชุมของทีมแพทย์ 10 – 13 คน (แพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, แพทย์ชำนาญการด้านการรักษาความปวด, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, พยาบาลเฉพาะทาง) เพื่อลงความเห็นการรักษาที่ดีและเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย 

ผลลัพธ์ของการรักษาของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

เพื่อแสดงผลลัพธ์ความน่าเชื่อถือในการบริบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย  เราได้จัดทำตัวชี้วัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลชั้นนำในต่างประเทศ หรือผลการวิจัยที่ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ

 • เราดูแลเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของการผ่าตัดได้ดี ด้วยผลอัตราการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดในบริเวณที่ผ่าตัด (Surgical site infection, SSI) ในปี 2021 เพียง 0.83% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ 1.62%  ของโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 100%  เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการใส่สกรู ของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Percentage of Screw Accuracy) ในปี 2564
 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังที่บำรุงราษฎร์

เราส่งมอบการบริบาลทุกการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยความปลอดภัย และลดการติดเชื้อจากการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 

 • ส่งมอบการบริบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล
 • ทีมแพทย์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดส่องกล้อง Minimally Invasive Surgery
  • แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
  • ลดการติดเชื้อจากการผ่าตัด
  • ลดการถูกทำลายของเนื้อเยื่อจากการผ่าตัด
  • ลดอาการเจ็บและการรับประทานยาหลังการผ่าตัด
 • อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • กล้องเอ็นโดสโคปที่มีความละเอียดระดับ 4K --- เห็นภาพชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัด
  • กล้องไมโครสโคป
 • ไม่ใช้ซ้ำในอุปกรณ์บางชนิดในการผ่าตัด และมีมาตรฐานการทำความสะอาดเครื่องมือและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ซ้ำ เพื่อความปลอดภัยและลดอัตราการติดเชื้อจากการผ่าตัด
 • มีหลากหลายแพ็กเกจสำหรับการผ่าตัดเพื่อความต้องการของแต่ละบุคคล
 
AW-SPINE-INSTUTUTE-HOTLINE_TH.jpg

 

นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูประวัติ

รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูประวัติ

น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. สำเริง เนติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดมือ
Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

แผลบาดเจ็บ
Spine Surgery

ดูประวัติ

นพ. วัฒนา มหัทธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูประวัติ

รศ.นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูประวัติ

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์
  อาคาร A ชั้น 20
คะแนนโหวต 9.31 of 10, จากจำนวนคนโหวต 131 คน

Related Health Blogs