bih.button.backtotop.text

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังหรือปวดคอ แนวทางการรักษาเริ่มจากการรักษาแบบประคับประคองอาการจนถึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดโดยแพทย์และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

vdo-spine-640x311.jpg
ข้อมูลศูนย์

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังหรือปวดคอ แนวทางการรักษาเริ่มจากการรักษาแบบประคับประคองอาการจนถึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดโดยแพทย์และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
 
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
KMN_1000x667.jpg
 
shallot-1000x667.jpg
 
shallot2-1000x667.jpg
 
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลัง เช่น เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI) เป็นต้น
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง C-ARM X-Ray และเครื่อง O-ARM X-Ray เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
IMG_0694-1000x804.jpg
 
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลัง, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
 • เนื่องด้วยสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล
  • การควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นความปลอดภัยระดับสากล
  • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด
  • การให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยการผ่าตัดและการด้วยการฉีดยาเข้าโพรงประสาท โดยประมาณปีละ 1,300 รายต่อปี

SPINE-INSTUTUTE-HOTLINE-THAI.jpg

นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. ยอดรัก ประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. สำเริง เนติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดมือ
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

นพ. วัฒนา มหัทธนกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Spine Surgery

ดูโปรไฟล์

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  8.00-20.00  (BKK Time)
  Hot line tel. +662 011 3091

  20.00-8.00 (BKK Time)
  เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

Service Hours

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

Location

 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
คะแนนโหวต 9.30 of 10, จากจำนวนคนโหวต 129 คน

Related Health Blogs