นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope
- การฉีดยา Steroid เข้าโพรงประสาท
+ See More
วัน เวลา สถานที่
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค